Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

JT Žmogaus teisių taryba

Canstockphoto nuotr.

Silvija Vingytė

Žmogaus teisių taryba yra tarpvyriausybinis organas veikiantis Jungtinių Tautų sistemoje ir yra atsakingas už žmogaus teisių skatinimo stiprinimą – advokaciją ir žmogaus teisių apsaugos užtikrinimą visame pasaulyje. Taip pat ši Taryba sprendžia žmogaus teisių pažeidimus valstybėse narėse, bei teikia joms rekomendacijas atsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų chartiją. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba taip pat aptarinėja temines žmogaus teisų problemas (pvz., vaikų, moterų, pabėgėlių ir kt. klausimus), kurios reikalauja dėmesio ištisus metus. Taryba tinkasi Ženevoje, susideda iš 47 narių, kurie yra renkami Jungtinių tautų Generalinės Asamblėjos. Nariais gali būti tik tos šalys, kurios yra prisijungusios prie Jungtinių Tautų Organizacijos.

Įkūrimas

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba yra viena iš svarbiausių Jungtinių Tautų institucijų žmogaus teisių apsaugos srityje. Ši taryba buvo įkurta 2006 m. pakeičiant prieš tai veikusią Žmogaus teisių komisiją.

Tarybą buvo įkurta remiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2006 m. kovo 15 d. rezoliucija 60/251. Pirmoji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija vyko 2006 m. birželio 19-30 dienomis. Praėjus vieneriems metams po įkūrimo Taryba priėmė „Institucinės plėtros/skatinimo planą“ (Institution-building package), kuriuo buvo įsteigtos apsaugos procedūros ir mechanizmai.

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija buvo įkurta 1946 m., kad būtu įgyvendinama tarptautinė teisinė struktūra, kuri apsaugotų pagrindines žmogaus teises ir laisves. Taryba nenustojo plėstis, tam kad galėtų dirbti žmonėms ir kad galėtų atsakyti į daugybę probleminių žmogaus teisių klausimų ir tam, kad nustatytų standartus, reglamentuojančius šalių elgesį. Komisija taip pat veikė, kaip forumas, kuriame mažos ir didelės šalys, nevyriausybinės organizacijos ir žmogaus teisių gynėjai iš viso pasaulio turėjo galimybę išreikšti savo susirūpinimą aktualiais žmogaus teisių klausimais.

Tarybos priimtas plėtros planas apima tokius mechanizmus, kaip:

1. Visuotinis reguliarios priežiūros mechanizmas (Universal Periodic Review), kuris naudojamas siekiant įvertinti žmogaus teisių padėtį visose Jungtinių Tautų organizacijos valstybėse narėse;

– Visuotinis priežiūros mechanizmas apima visų žmogaus teisių priežiūrą, visose Jungtinių Tautų organizacijos valstybėse narėse.
– Visuotinis priežiūros mechanizmas yra vykdomas valstybių narių, prižiūrint (su pagalba) Žmogaus teisių tarybai, kuri suteikia galimybę kiekvienai valstybei narei pateikti, (deklaruoti) kokių buvo imtasi veiksmų gerinant žmogaus teisių situaciją jų valstybėse, ir kaip jiems sekasi įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.
– Vienas pagrindinių tarybos bruožų yra tai,  kad Taryba užtikrina vienodą požiūrį/lygias galimybes/vienodas sąlygas kiekvienos šalies atžvilgiu (tų šalių kurios yra Jungtinių Tautų organizacijos narės) vertinat žmogaus teisių situaciją.
– Visuotinis reguliarios priežiūros mechanizmas yra vienas iš svarbiausių Tarybos mechanizmų, kuris primena šalims apie jų įsipareigojimus gerbti žmogaus teises. Taip pat apie tai, kad tarptautinės teisės normos turi būti perkeltos į nacionalinės teisės sistemą.
– Pagrindinis mechanizmo tikslas gerinti žmogaus teisių situacijas visame pasaulyje, bei spręsti žmogaus teisių pažeidimus.

2. Žmogaus teisių tarybos patariamasis komitetas (Advisory Committee) – tai toks organas, kuris tarybai suteikia žinias ir patarimus teminiais žmogaus teisių klausimais. (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx )

2008 m. įvyko pirmasis komiteto susirinkimas. Komitetas buvo įkurtas, kaip specialistų ir mokslininkų kolektyvas, kuris remiantis studijomis ir moksliniais tyrimais patartų tarybai svarbiais žmogaus teisių klausimais. Komitetas susideda iš 18 nepriklausomų, skirtingas kvalifikacijas turinčių ekspertų, kurie atstovauja skirtingas pasaulio valstybes. Ekspertus nominuoja valstybės, Jungtinių Tautų organizacijos narės, o išrenka Žmogaus Teisių taryba.

Komiteto funkcijos:
– Teikti įvairius pasiūlymus ir patarimus Žmogaus Teisių tarybai, teminiais žmogaus teisių klausimais. Patarimai ir pasiūlymai teikiami tik remiantis įvairiomis studijomis, tyrimais. Žmogaus teisių tarybos patariamasis komitetas savo pasiūlymus Žmogaus teisių tarybai teikia tik tada, kai pati taryba kreipiasi;
– Patariamasis komitetas Žmogaus teisų tarybai, gali teikti pasiūlymus apie tolimesnes veiklos kryptis, kurias būtų tikslinga nagrinėti remiantis tyrimais ir studijomis.

3. Skundų procedūra (Complaint Procedure) suteikia galimybę individams ir organizacijoms kreiptis į Tarybą dėl žmogaus teisių pažeidimų.

2007 m. birželio 18 dieną Žmogaus teisių taryba priėmė rezoliuciją – 5/1 „Institution-Building of the United Nations Human Rights Council“, kuria buvo įsteigtas Skundų procedūros mechanizmas. Šis skundų procedūros mechanizmas žmonėms suteikia teisę kreiptis, kai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės ir laisvės įtvirtintos Jungtinių Tautų chartijoje.

Skundas gali būti pateiktas individų, grupių ar nevyriausybinių organizacijų, kurių teisės buvo pažeistos arba, kurie žino apie egzistuojančius žmogaus teisių pažeidimus.
Skundas gali būti pateiktas prieš bet kurią šalį, kuri Jungtinių Tautų organizacijos valstybė narė, nepriklausomai nuo to ar šalis yra ratifikavusi Jungtinių Tautų chartiją ar kitas konkrečias tarptautines sutartis.

Ši skundų procedūra yra konfidenciali. Yra užtikrinama, kad procedūra yra nešališka, objektyvi, orientuota i auką ir atliekama kaip galima greičiau.

Skundo priimtinumo reikalavimai:

  1. Turi būti išnaudotos visos vidaus teisinės gynybos priemonės. Šis reikalavimas turi išimčių, tokiomis priemonėmis bus nelaikomos neefektyvios, neprieinamos ar užtrunkančios per ilgai teisinės gynybos priemonės. Taigi, net tokiu atveju, kai nebus išnaudotos visos vidaus teisinės gynybos priemonės, peticija bus priimtina, dėl to, kad šalyje galiojančios teisinės gynybos priemonės yra neefektyvios, neprieinamos ar užtrunkančios nepaprastai ilgai;
  2. Skundas negali būti politiškai motyvuotas;
  3. Skundo objektas negali būti tiesiog spaudoje pasirodantys straipsniai apie žmogaus teisių pažeidimus. Skundžiami pažeidinėjimai turi būti suderinti su Jungtinių Tautų organizacijos chartija ir kitais Visuotinai pripažintais Žmogaus teisių dokumentais;
  4. Skunde turi būti nurodytos visos skundžiamo įvykio faktinės aplinkybės (nukentėjusiųjų vardai, įvykių datos ir vietos, liudytojų parodymai ir kita informacija susijusi su įvykio aplinkybėmis). Taip pat, skunde turi būti nurodytos teisės, kurios galimai buvo pažeistos. Pateikiama informacija turi būti, kiek įmanoma detalesnė, tačiau skundas negali būti ilgesnis kaip 15 puslapių;
  5. Skundo kalba turi būti kultūringa ir neįžeidžianti. Skundas turi būti pateikiamas viena iš oficialių Jungtinių Tautų organizacijos kalbų (anglų k., prancūzų k., arabų k., kinų k., rusų k., ispanų k.);
  6. Skundas turi būti rašytinės formos;
  7. Būtina sąlyga, kad skundas, tuo pačių pagrindu nėra ar nebuvo nagrinėjama kitoje tarptautinėje ar regioninėje institucijoje/organizacijoje.
  8. Skunde turi būti nurodyta pagrindinė asmeninė informacija: aukos vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, adresas. Pasikeitus adresui ar kitai svarbiai informacijai skundo teikėjas turi būtinai ir kuo skubiau apie tai įspėti;
  9. Kartu su skundu turi būti pateikiamos dokumentų susijusių su skundu kopijos (pvz: Nacionalinių teismų priimtų sprendimų kopijos). Dokumentų kopijos turi būti pateikiamos chronologine tvarka (t.y. pagal jų datą). Jeigu pateikiami dokumentai yra kita kalba, nei Jungtinių Tautų organizacijos pagrindinės kalbos, turi būti pateikiamas tų dokumentų vertimas į bet kurią vieną iš oficialių kalbų.

 

Kontaktai, kur gali būti teikiamas skundas

Complaint Procedure Unit
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (41 22) 917 90 11

arba

Elektroniniu paštu: CP@ohchr.org

arba

Į bet kurioje šalyje veikiančius Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro padalinius.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements