Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Skirdama paramą, Žemės ūkio ministerija diskriminuoja vyresnius asmenis

Užimtumo didinimas žemės ūkyje yra ne mažiau aktualus vyresnio amžiaus asmenims. Freeimages.com

Manoteises.lt | 2016 12 23

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę, diskriminuoja vyresnius asmenis. Tyrimas buvo pradėtas gavus dviejų pareiškėjų skundus. Juose teigta, kad paraiškų paramai gauti vertinimo taisyklėse numatyta vertinimo sistema yra daug palankesnė jaunesniems asmenims ir dėl to visi vyresnio amžiaus pareiškėjai patiria diskriminaciją.

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ yra skirta skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Ją įgyvendinant kasmet skelbiamas konkursas, kurio nugalėtojams gali būti skiriama iki 40 tūks. Eur dydžio parama verslo planui įgyvendinti. Paraiškų paramai gauti vertinimo taisyklėse nurodyta, kad ją gali gauti tie asmenys, kurių paraiškos surenka aukščiausią balą. Parašyta, kad pareiškėjams iki 29 metų amžiaus skiriami papildomi 25 balai, nuo 30 iki 40 metų amžiaus – 15 balų. Taip pat papildoma paraiškų atrankos eilė sudaroma pagal pareiškėjo amžių (pirmumas teikiamas jaunesniems pareiškėjams).

Žemės ūkio viceministras Gintas Saulius Cironka nurodė, kad ministerija taip pat dalyvauja Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinime. Prisidėdama prie šios programos įgyvendinimo, ministerija yra numačiusi remti jaunų žmonių verslumą, įgyvendinant ir finansuojant jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti skirtus projektus. Jaunimas, kaip papildomai remtina grupė, taip pat numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl paramos kaimo plėtrai teikimo. Tuo pagrindu, pasak viceministro, buvo sudarytos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ paraiškų paramai gauti vertinimo taisyklės, numatančios papildomų balų skyrimą jauniems pareiškėjams.

Lygių galimybių kontrolierė tyrimo metu vertino, ar paraiškų vertinimo taisyklių nuostatos, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymui. Visoms valstybės institucijoms jis numato pareigą užtikrinti, kad teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant amžiaus. Įstatymas taip pat numato, jog tiesiogine diskriminacija nelaikomi įstatymų nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tyrimo metu vertinama, ar ministerijos vykdomos programos tikslo – remti jaunų žmonių verslumą – yra siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Nustatyta, kad tikslas remti jaunus asmenis yra teisėtas ir nėra laikytinas diskriminaciniu, tačiau atsižvelgiant į tai, jog vyresni asmenys dažniau susiduria su diskriminuojančiais, socialinio teisingumo ir pagarbos stokojančiais darbo santykiais, šio tikslo siekiama netinkamomis priemonėmis. Kaimo plėtros reglamente nustatytas tikslas – didinti užimtumą, teikiant paramą, yra ne mažiau aktualus vyresnio amžiaus asmenims. Todėl, paraiškų vertinimo taisyklėse įtvirtinta papildomų balų paraiškoms dėl pareiškėjų amžiaus skyrimo tvarka, taikoma išimtinai tik jauniems asmenims, yra neteisinga ir neproporcinga vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad vyresnių asmenų užimtumo problemos yra ne mažiau svarbios nei jaunų, todėl būtina numatyti lygiavertę paramą visoms diskriminacijai jautrioms socialinėms grupėms.

Atlikusi tyrimą, kontrolierė kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją siūlydama keisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paraiškų vertinimo tvarką.

Parengta pagal Lygių galimybių kontrolieriaus informaciją. 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki