Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Rankomis susikibę vaikai

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra savarankiška vaiko teisių laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija, išlaikoma iš biudžeto, steigiama Seimo nutarimu, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus darbui užtikrinti. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja ir už įstaigos veiklą atsako vaiko teisių apsaugos kontrolierius, kuris savo veiklą grindžia teisėtumo, nešališkumo, viešumo, vaiko teisių ir jo teisėtų interesų prioritetiškumo bei nepriklausomumo priimant sprendimus principais.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius yra ypatinga teisinė institucija, kurios negalima priskirti nė vienai iš trijų valdžių. Vienas iš pagrindinių Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucijos bruožų yra tai, kad ji neturi ir nenaudoja valstybinės prievartos priemonių ir jos rekomendacijų įgyvendinimas užtikrinamas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus autoritetu. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus priimami rekomendaciniai sprendimai yra autoritetingos ir nešališkos išvados, kurių tikslas ne bausti asmenis, pažeidusius vaiko teises ir teisėtus interesus, o užkirsti kelią šiems pažeidimams, atkreipiant asmenų dėmesį į priimtus sprendimus, jų veiksmus (neveikimą), nustatyti vaikų teisių ir jų teisėtų interesų pažeidimų priežastis ir galimus problemų sprendimo, pažeidimų pašalinimo (išvengimo) būdus.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas suteikė vaiko teisių apsaugos kontrolieriui teisę neapsiriboti vien tik valstybės, savivaldybės tarnautojų veiklos tyrimu, kadangi vaiko teisių apsaugos kontrolieriui suteikta teisė kontroliuoti ir privačių įmonių, nevalstybinių institucijų be organizacijų ir netgi privačių fizinių asmenų veiklą, dėl kurios gali būti ar yra pažeidžiamos vaiko teisės ar teisėti interesai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus rekomendacijų, ypač adresuotų valstybės ir savivaldybių institucijoms, vykdymas rodo vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pripažinimo, gerbimo lygį bei siekį užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, apsaugą ir gynimą. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo pagrindinis kriterijus yra šio pareigūno autoritetas, todėl itin svarbu, kad vaiko teisių apsaugos kontrolierius būtų nepriklausomas. Pažymėtina, kad nors vaiko teisių apsaugos kontrolierius labiausiai susijęs su Seimu, tačiau Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir Lietuvos Respublikos Seimo santykiai neturi būti grindžiami subordinacijos principu. Seimas tik suteikia galias, reikalingas efektyviai vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklai bei rekomendacijų vykdymui. Kontrolieriaus nepriklausomumo principo užtikrinimas leidžia siekti ir įgyti visuomenės bei įvairaus lygmens institucijų, įstaigų, organizacijų pasitikėjimą ir atliekamų tyrimų, analizių bei vertinimų, priimamų sprendimų objektyvumu ir nešališkumu.

SKUNDO TURINYS IR FORMA

Skunde (atsisiųsti blanką) paprastai nurodoma:

 • Adresatas – vaiko teisių apsaugos kontrolierius;
 • Pareiškėjo vardas, pavardė ar institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris;
 • Apskundžiamų juridinių asmenų pavadinimai ar apskundžiamų asmenų vardai, pavardės ir pareigos, įstaiga, kurioje dirba;
 • Skundžiamo sprendimo pavadinimas ir priėmimo data arba skundžiamųjų veiksmų (neveikimo) apibūdinimas, jų padarymo laikas ir aplinkybės;
 • Prašymas vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;
 • Pridedamų dokumentų sąrašas;
 • Skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Pateikusiam elektroninį skundą (prašymą) per 3 darbo dienas bus pranešta, ar jis nagrinėtinas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje, o jeigu reikės papildyti jo turinį suteiksime informaciją (konsultaciją). Tačiau visais atvejais skundas (prašymas) bus pradėtas nagrinėti tik gavus jo originalą. Skundo (prašymo) padavimo diena bus laikoma ta diena, kai įstaigoje bus gautas pasirašytas skundo (prašymo)originalas.

Prie skundo gali būti pridedama:

 • skundžiamo sprendimo nuorašas;
 • turimi įrodymai ar jų aprašymas;
 • siūlomų apklausti asmenų sąrašas, nurodant jų adresus ir kokias aplinkybes ar informaciją jie gali patvirtinti.

Vaikui, kreipiantis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių raštu, nurodyti reikalavimai skundo turiniui netaikomi.

Skundai vaiko teisių apsaugos kontrolierei paprastai teikiami raštu:

 • paštu arba pristatant dokumentus į Įstaigą – adresu Plačioji g. 10, 01308 Vilnius;
 • el. paštu vtaki@vtaki.lt (nuskaitytą pasirašytą dokumentą ar pasirašytą el. parašu);
 • per e.pristatymo sistemą  – e.dėžutė 188755327;
 • faksu (8 5) 265 7960.

Asmuo, manantis, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės ir teisėti interesai ar nesilaikoma nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugą, nuostatų, gali kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolierių ir žodžiu. Gavęs skundą žodžiu arba pastebėjęs vaiko teisių ar jo teisėtų interesų pažeidimo požymius, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, manydamas, kad pateikta informacija ar pastebėti požymiai yra teisingi, gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Nemokamas telefonas vaikams – 8 800 01 230

 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements