Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Žurnalistų etikos inspektorius

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Žurnalistų etikos inspektorius – tai valstybės pareigūnas, prižiūrintis viešosios informacijos turinį ir nagrinėjantis žmogaus teisių pažeidimų atvejus visuomenės informavimo srityje. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti visuomenės pilietiškumą, kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti visuomenės teisinį sąmoningumą, žmogaus teisių suvokimą, puoselėti darnius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų santykius su visuomene, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę.

Tai nepriklausomas Seimo skiriamas pareigūnas, nagrinėjantis skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos asmenų garbės ir orumo arba pažeistos teisės į privataus gyvenimo apsaugą. Inspektorius taip pat nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse, pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos, vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi Visuomenės informavimo ir kituose teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų.

Atlikdamas Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą,
inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl:

 1. visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo;
 2. jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse.
 3. kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo, jei jų tyrimas nepriklauso kitų institucijų kompetencijai.

REIKALAVIMUI SKUNDUI

Inspektoriui skundai teikiami internetu arba raštu. Teikiamame skunde (pareiškime) turi būti nurodyta:

 1. skundą pateikusio asmens (pareiškėjo) (toliau – Pareiškėjas) vardas, pavardė (pavadinimas), adresas (elektroninio pašto adresas, telefono numeris nurodomi Pareiškėjo pageidavimu);
 2. skundžiamas fizinis ar juridinis asmuo (viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas (jeigu jis yra žinomas);
 3. visuomenės informavimo priemonė ir konkreti publikacija, programa, kita viešai paskelbta informacija dėl kurios paskleidimo teikiamas skundas, informacijos paskelbimo data (kai ji yra žinoma);
 4. kita skundo tyrimui reikšminga informacija;
 5. skundą pateikusio asmens Pareiškėjo prašymas inspektoriui;
 6. skundą pateikusio asmens Pareiškėjo parašas.

Skundas (pareiškimas), kuriame nėra bent vieno iš reikalavimų, nenagrinėjamas, jei inspektorius nenusprendžia kitaip. Tuo atveju, kai inspektorius atsisako nagrinėti skundą (pareiškimą) dėl jo turinio reikalavimų trūkumų, asmuo (pareiškėjas) apie tai informuojamas per 5 darbo dienas, nurodant šiuos trūkumus. Pašalinus trūkumus asmens (pareiškėjo) skundas (pareiškimas) yra priimamas nagrinėti, o jo pateikimo data laikoma ta diena, kai buvo gautas skundas (pareiškimas), atitinkantis jam keliamus reikalavimus. Anoniminiai skundai (pareiškimai) netiriami, tačiau kai kuriais atvejais inspektorius gali pradėti tyrimą savo iniciatyvą.

ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS SPRENDIMAI

Atlikdamas savo funkcijas, inspektorius gali:

 1. įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis ir reikalauti pašalinti pažeidimus;
 2.  reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją;
 3. kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją dėl pastebėtų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų;
 4.  Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 5. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;
 6. skundą (pareiškimą) pripažinti nepagrįstu;
 7. tyrimą, pradėtą savo iniciatyva, baigti, jeigu pažeidimai ar aplinkybės, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, nepasitvirtina;
 8. atsisakyti nagrinėti skundą (pareiškimą);
 9. skundo (pareiškimo) nagrinėjimą nutraukti.

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius
Tel. konsultacijoms: +370 600 81936; +370 600 83160; +370 61875748
El. p. zeit@zeit.lt

 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements