Lygių galimybių kontrolierius

Mano teisės

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (www.lygybe.lt) – nepriklausoma valstybės institucija, kurios vienas iš tikslų – užtikrinti, kad būtų laikomasi Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymuose įtvirtinto asmenų diskriminacijos draudimo. Lygių galimybių kontrolierius be kitų veiklų tiria pareiškėjų skundus dėl diskriminacijos tiek viešajame sektoriuje, tiek santykiuose tarp privačių asmenų. Lygių galimybių kontrolierius, ištyręs skundą gali skirti administracines nuobaudas pažeidėjams, tačiau negali atlyginti žalos pažeidimą patyrusiam asmeniui.

KOKIA TVARKA PADUODAMAS SKUNDAS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUI?

Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę pateikti Lygių galimybių kontrolieriui skundą dėl lygių teisių pažeidimo. Skundai teikiami raštu: pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo skundą lygių galimybių kontrolieriui gali atsiųsti paštu (Šeimyniškių g. 1A, 09312 Vilnius (5 aukštas), faksu (8-5 2612725), elektroniniu paštu (lygybe@lygybe.lt), užpildyti elektroninę skundo formą ar atnešti į Lygių kontrolieriaus tarnybos priimamąjį. Kontrolierius, įžvelgęs pateiktoje informacijoje ar pranešimuose  pažeidimo požymius, gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.  Skundą galima paduoti per 3 mėnesius nuo skundžiamųjų veiksmų padarymo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, paprastai nėra nagrinėjami.

KAS TURĖTŲ BŪTI NURODYTA SKUNDE?

Adresatas –lygių galimybių kontrolierius.

Pareiškėjo vardas, pavardė ar institucijos pavadinimas ir adresas, telefono numeris.
Apskundžiamų institucijų pavadinimai ar asmenų vardai, pavardės bei įstaiga, kurioje jie dirba.
Apibūdintas skundžiamas sprendimas arba skundžiami veiksmai, nurodytas jų padarymo laikas ir aplinkybės.
Prašymas lygių galimybių kontrolieriui.
Prie skundo gali būti pridedami turimi įrodymai ir jų aprašymas, ginčijamo sprendimo nuorašas, siūlomų apklausti asmenų sąrašas su jų adresais ir nurodymu, kokias aplinkybes kiekvienas iš jų gali patvirtinti.
Kontrolieriui nusprendus gali būti nagrinėjami anoniminiai skundai.

KADA SKUNDAS NENAGRINĖJAMAS?

Kontrolierius atsisako nagrinėti skundą ir ne vėliau kaip per 10 dienų grąžina jį pareiškėjui, jei:
neįmanoma pradėti tyrimo dėl duomenų trūkumo;
skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriskirtas jo kompetencijai;
skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas teisme arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme.
dėl skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas iškelti baudžiamąją bylą.

KĄ GALI NUSPRĘSTI LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS?

Tyrimo metu ar atlikęs tyrimą, lygių galimybių kontrolierius gali priimti sprendimą:
perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu nustatomi nusikalstamos veikos požymiai;
kreiptis į atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus ar panaikinti su tuo susijusį aktą;
nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;
atmesti skundą, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai;
nutraukti tyrimą, jeigu pareiškėjas skundą atsiima arba kai trūksta objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą, arba kai pareiškėjas ir pažeidėjas susitaiko, arba kai lygias teises pažeidžiančios veikos nutraukiamos, arba kai lygias teises pažeidžiantis teisės aktas panaikinamas;
įspėti dėl padaryto pažeidimo;
laikinai sustabdyti tyrimą, jei asmuo, kurio skundas ar apskundžiami veiksmai tiriami, serga arba yra išvykęs;
laikinai, kol bus priimtas galutinis sprendimas, uždrausti skleisti reklamą, jeigu yra pakankamai duomenų, kad paskleista ar numatoma paskleisti reklama gali būti pripažinta kurstančia tautinę, rasinę, religinę, lyčių, lytinės orientacijos, negalios, įsitikinimų, amžiaus neapykantą ir padarytų visuomenės interesams esminės žalos, žemintų žmogaus garbę ir orumą bei pažeistų visuomenės moralės principus;
įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti neleidžiamą reklamą ir nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus bei sąlygas.
Įrodinėjimo našta
Teismuose ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių asmenų skundus ir pareiškimus, taip pat asmenų ginčus dėl diskriminacijos lyties pagrindu, preziumuojama, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos faktas buvo. Skundžiamas asmuo ar institucija turi įrodyti, kad lygių teisių principas nebuvo pažeistas.

AR VIEŠINAMI TIRIAMI SKUNDAI?

Informaciją spaudai ir kitoms visuomenės informavimo priemonėms apie skundo dėl lygių teisių pažeidimo tyrimą tarnyba teikia tik pareiškėjui sutikus.

ŽALOS, KURIĄ SUKĖLĖ DISKRIMINACIJA, ATLYGINIMAS

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad asmuo, patyręs diskriminaciją dėl lyties ar seksualinį priekabiavimą, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Tam reikia kreiptis į apylinkės teismą.