Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Lietuvos Seimo kontrolieriai

Rankos, simbolizuojančios lygybę

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga (LRSKĮ) Lietuvoje buvo įkurta 1994 m., įgyvendinant Konstitucijos 73 straipsnio nuostatas. Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (t. y. kai tokius pažeidimus padaro valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojai, taip pat kiti darbuotojai ar asmenys, atliekantys viešojo administravimo funkcijas). Į seimo kontrolierius galima kreiptis tiek dėl valstybių, tiek dėl savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų veiksmų ar neveikimo, kai tuo pažeidžiamos žmogaus teises arba užsiimama biurokratizmu ar kitaip pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės viešojo administravimo srityje.

Tačiau pagal įstatymą Seimo kontrolieriai netiria Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Valstybės kontrolieriaus, Konstitucinio Teismo ir kitų teismų teisėjų veiklos, vietos savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, taip pat prokurorų, tardytojų ir kvotėjų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (tačiau tiria skundus dėl prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves). Seimo kontrolieriai netiria skundų, kylančių iš darbo teisinių santykių, skundų, kuriuos turi nagrinėti teismas, taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.

Kas gali pateikti skundą?

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti skundą Seimo kontrolieriams. Skundai paprastai paduodami raštu, įstaigai atsiunčiant užpildytą skundo formą paštu Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ombuds@lrski.lt, per e-pristatymo sistemą), taip pat galima pateikti elektroninį skundą (prašymą).

Jeigu skundas gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. Pareiškėjų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami pareigūnai, o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus ir t.t., nelaikomi skundais. Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.

Ką reikia nurodyti skunde?

Skunde nurodoma:

  • Adresatas – Seimo kontrolierių įstaiga (Seimo kontrolierius);
  • Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (buveinė);
  • Skundžiamų pareigūnų vardai, pavardės ir pareigos, institucija ar įstaiga, kurioje jie dirba;
  • Skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;
  • Suformuluotas prašymas Seimo kontrolieriui;
  • Skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Prie skundo gali būti pridedama:

  • ginčijamo sprendimo nuorašas;
  • turimi įrodymai ar jų aprašymas.

Nacionalinė žmogaus teisių institucija

2017 m. LRSKĮ buvo akredituota Nacionaline žmogaus teisių institucija (NŽTI), atitinkančia Jungtinių Tautų rezoliucijoje įtvirtintus Paryžiaus principus. 2018 metų sausio 1 d. įsigaliojo Seimo kontrolierių įstatymo pataisos, suteikiančios Seimo kontrolierių įstaigai Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą.

Pagrindinės NŽTI funkcijos, formuluojamos Paryžiaus principuose, yra šios: a) žmogaus teisių stebėsena; b) patarimai valdžios institucijoms žmogaus teisių klausimais; c) visuomenės švietimas ir informavimas apie žmogaus teises, informacijos apie žmogaus teises sklaida; d) žmogaus teisių situacijos vertinimo pristatymas tarptautinėse organizacijose;  e) žmogaus teisių padėties ataskaitų rengimas; f) siekis suderinti nacionalinę teisę su tarptautiniais įsipareigojimas žmogaus teisių srityje.

LRSKI

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius

Tel. +370 706 65105

El. p. ombuds@lrski.lt

 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements