Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Asmenvardžių rašymo problema. Pokalbis su advokato padėjėja Evelina Baliko

Evelina Baliko (iš asmeninio albumo)

Ieva Rudytė | 2014 05 05
Komentarų skaičius

83

Šiuo metu Lietuvoje itin opi ir dažnai viešumoje aptariama problema – tai asmenvardžių rašymas nelietuviškais rašmenimis. Vieni kategoriškai pasisako prieš tai, kiti – nieko blogo tame neįžvelgia. Abi pusės pateikia įtikinančių bei svarių argumentų. Tą patį galima pasakyti ir apie advokato padėjėjos Evelinos Baliko pateikiamas mintis apie problemas, kylančias asmenvardžių rašymo srityje, bei jų sprendimo perspektyvas.

Pirmiausia, asmenvardžių rašymo problema siejasi su tautinėmis mažumomis. Kalbant bendrai, kiek Lietuvoje užtikrinamos tautinių mažumų teisės?

Jeigu kalbėt bendrai apie tautines mažumas, tai didžiausia problema yra tai, kad Lietuva nuo 2010 metų neturi Tautinių mažumų apsaugos įstatymo. Jo galiojimas buvo pratęsiamas, o 2010 metais jo galiojimas nutrūko ir dabar nebeturime jokio įstatymo. Iš esmės, apie kokią tautinių mažumų apsaugą mes galim kalbėt, jeigu yra tik Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, kuri yra labai lakoniškas aktas. Kalbant tiek apie vardų ir pavardžių rašymą, tiek apie gatvių pavadinimus nusakančias lenteles, Konvencijoje nustatytos tik gairės. Kaip realizuojama – valstybė pati turi nuspręsti. Jei mes neturime tautinių mažumų įstatymo, tai Lietuva yra nenusprendusi, kaip ji realizuoja bendrąsias Konvencijos nuostatas. Ir jeigu kalbam iš teisinės pusės, tai tiesioginės apsaugos nėra.

Jeigu nebėra įstatymo, o Konvencija remtis tiesiogiai neįmanoma, tai kas tuomet viską nustato?

Konvencija tiesiogiai remtis galime, tačiau Lietuvos teismai nepripažįsta Konvencijos nuostatų imperatyviomis (privalomomis – aut. past.), o detalizuojančių įstatymų neturime. Kadangi nuo 2010 metų mes nebeturime įstatymo, tai automatiškai viskas priklauso nuo teismo interpretacijų. Nėra jokio reglamentavimo, todėl egzistuoja vakuumas. Kreiptis į teismus ar kitas institucijas yra sudėtinga, nes nėra teisinio pagrindo. Yra atskiri teisės aktai, bet jie konkrečiai nereglamentuoja tų klausimų. Pavyzdžiui Konstitucija, ji turi kelis straipsnius, kur labai lakoniškai numatyta teisė puoselėti savo kultūrą, religiją ir panašiai, taip pat, jog negalima diskriminuoti dėl tautybės. Tačiau nėra teisinės bazės, kuri reglamentuotų tautinių mažumų teises, kaip jos yra įgyvendinamos. Pateikiama daug tarptautinių ataskaitų, kuriose Lietuva kritikuojama, kad neturime konkretaus įstatymo, o teismų išaiškinimai dažnai prieštarauja Konvencijai, rekomendacijoms ar Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimams. Didžiausia viltis yra, kad bus užregistruotas ir priimtas tinkamas tautinių mažumų įstatymo projektas, nes dabar nėra tos apsaugos, kuria galėtumėme remtis. Neturime įstatymo, nors esame teisinė valstybė. Turime išaiškinimus, bet ir jie pateikiami vadovaujantis bendraisiais teisės aktais.

Tuo atveju, jei būtų priimtas įstatymas, nustatantis asmenvardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis, tai būtų galima manyti, jog situacija pagerėjo?

Būtent atsirastų reglamentavimas, nes dabar situacija yra kitokia. 2011 metų pabaigoje buvo pakeistos asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės, to pasekmė – sumažintas skaičius atvejų, kada asmuo gali pakeisti pavardę. Priėmus teisės aktą, leidžiantį užrašyti nelietuviškus vardus ir pavardes originalo kalba, pats asmuo galėtų nuspręsti pasinaudoti tokia galimybe ar ne. Tai iš esmės yra pasirinkimo laisvės suteikimas Lietuvos piliečiams. Tiek tautinių mažumų atstovams, tiek asmenims, sudariusiems mišrias santuokas, turėtų egzistuoti galimybė turėti oficialiuose dokumentuose įrašytus asmenvardžius originalo kalba. Vadovaujantis 2014 m. Konstitucinio Teismo išaiškinimu – tokie užrašai gali būti įteisinti lotyniško pagrindo rašmenimis.

Kokios problemos, Jūsų nuomone, kyla dėl asmenvardžių rašymo?

Asmenvardžių rašybos klausimas atskleidžia kelias problemas. Pirma, kylanti mišrių santuokų atveju – daugiau nei 16% kasmet įvykstančių santuokų yra mišrios (vienas iš sutuoktinių yra kitos šalies pilietis). Atitinkamai išaugo ir už Lietuvos ribų gimusių vaikų skaičius, per pastarąjį dešimtmetį – nuo 1% iki 16%. Jei užsieniečio pavardė turi kažkokią raidę, kuri neegzistuoja lietuvių kalbos abėcėlėje, tarkim „w” , arba yra dvigubos raidės, tai vyro užsieniečio ir jos žmonos lietuvės pavardės bus visiškai skirtingai užrašytos. Jeigu jie išvažiuoja į užsienį gyventi, kiekvienu atveju asmenims reikia įrodinėti, jog jie yra sutuoktiniai, o jei dar šeimoje yra ir vaikas, tai reikia įrodinėti, kad dar ir vaikas jų. Daugiausia asmenų besikreipiančių į VšĮ „Europos žmogaus teisių fondą” dėl problemų, iškilusių dėl asmenvardžių rašymo, yra Lietuvos Respublikos pilietės sudariusios santuokas su užsieniečiais.

Antras asmenvardžių rašybos aspektas yra susijęs su tautinėmis mažumomis. Tautinių mažumų atstovų asmenvardžiai yra sulietuvinami, nors šie vardai ir pavardės nepriklauso lietuvių kalbos sistemai. Tai, kad nelietuviški asmenvardžiai neturi būti lietuvinami pripažino ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2008 metais. Europos žmogaus teisių fondo duomenimis, gautais iš Gyventojų registro tarnybos prie VRM, Lietuvoje yra virš 8800 asmenvardžių įrašų Lietuvos Respublikos piliečių pasuose, kurių pagal galiojančius teisės aktus paprasčiausiai negalėtų būti. Tokių įrašų pavyzdžiai: Anna, Annika, Brown, Ewa, Gannibal, Ivannikov, Joanna, Malgorzata, Mattheo, Matthew, Odetta, Powell. 2007 metais EŽTT sprendime Johansson prieš Suomiją (paraiškimo Nr. 10163/02) atkreipė dėmesį į tai, kad jeigu gyventojų registre jau įregistruoti tokie vardai ir nenustatyta jokio neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio tapatumo išsaugojimui, tai nėra pagrindo atsisakyti įregistruoti tokį vardą. Deja, Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigos ir Lietuvos teismai elgiasi priešingai, nei yra išaiškinęs Europos Žmogaus Teisių Teismas.

Viena pagrindinių kiekvieno piliečio teisių yra teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (taip pat ir teisė į originalią asmenvardžių rašybą). Valstybės pareiga yra ne tik gerbti tokią teisę, bet ir užtikrinti galimybę pasinaudoti savo teisėmis. Remiantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 11 str. „Šalys įsipareigoja pripažinti kiekvieno tautinei mažumai priklausančio asmens teisę į savo pavardę (tėvo vardą) ir vardą (vardus) vartoti mažumos kalba bei teisę į tai, kad jie būtų oficialiai pripažinti pagal Šalių teisinėse sistemose nustatytas sąlygas”. 2014 m. vasario 27 d. Konstituciniam Teismui išaiškinus, kad „Lietuvos Respublikos piliečio pase kai kuriais atvejais rašant nelietuviškus vardus ir pavardes galima vartoti ne tik lietuvių kalbos abėcėlės raides, bet ir kitus tik lotyniško pagrindo rašmenis”, asmenvardžių rašybos klausimas dabar tiesiogiai priklauso nuo politinės valios – ar Lietuva priims atitinkamus teisės aktus ir kada.

Šiuo metu yra įregistruotas naujas asmenvardžių rašymo įstatymo projektas. Jis išspręstų šias problemas?

Šiai dienai Seime yra užregistruoti du Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose projektai.  Pirmasis užregistruotas šių metų balandžio 1 d., antrasis – balandžio 10 d. Pirmasis įstatymo projektas išspręstų tik mišrių santuokų atveju kylančias problemas. Pagal įstatymo projektą asmens vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis, tačiau numatomos ir išimtys. Išimtys taikomos svetimšaliams ir asmenims be pilietybės, taip pat Lietuvos piliečiams, jeigu pavardė šiais rašmenimis įrašyta dokumento šaltinyje. Įstatymo projektas iš esmės visiškai nesprendžia tautinių mažumų problemos, tačiau šis projektas vertintinas kaip žingsnis į priekį sprendžiant asmenvardžių rašybos klausimus. Antrasis projektas numato galimybę rašyti asmenvardžius originalia forma, „kitų įrašų” skyriuje. Priešingai nei pirmasis, šis projektas nesprendžia ne tik tautinių mažumų, bet ir mišrių šeimų problemų. Įrašas „kitų įrašų” skyriuje neidentifikuoja asmens viešajame gyvenime. Praktikoje tai reiškia, kad šis įrašas teisiškai nereikšmingas viešajame gyvenime. Tai patvirtina projekto 5 straipsnis. Alternatyvusis antras projektas remiasi Latvijos pavyzdžiu, kuri turi tokį reglamentavimą. Verta pastebėti, kad Latvijos pavyzdys nėra sektinas, kadangi JTO Žmogaus teisių komitetas pripažino 17 punkto pažeidimą byloje Raihman v. Latvija. Komitetas pripažino, kad priverstinis vardo ir pavardės keitimas yra neteisėtas kišimasis į privatų asmens gyvenimą ir pažeidžia žmogaus teises. Antrasis projektas kritikuotinas ir tuo aspektu, kad numato asmenvardžių įrašus pase, o juk Lietuvos piliečiai turi teisę pasirinkt ką nori turėti – pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Nors ši asmenvardžių rašymo problema susijusi su visomis tautybėmis, lietuviais taip pat, bet labiausiai šioje situacijoje minimi lenkai. Kaip manote, kodėl?

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, Lietuvoje didžiausia tautinė mažuma yra lenkai, manytina, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl tautinių mažumų problemos dažniausiai siejamos su lenkų tautybės atstovais. Pažymėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas įvardijo galimybę užrašyti asmenvardžius lotyniško pagrindo rašmenimis. Lenkų abėcėlė yra sudaryta iš lotyniško pagrindo rašmenų, tuo tarpu didelė tautinė mažuma – rusai, vartoja kirilicą. Atitinkamai, vienintelė kliūtis įteisinti asmenvardžių rašybą originalo kalba – teisinės bazės trūkumas.

Kaip vieną iš argumentų prieš asmenvardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis Konstitucinis Teismas pateikia kylančią grėsmę lietuvių kalbai. Ką galite pasakyti apie tai?

Tai dažniausiai naudojamas argumentas. Tačiau, jeigu mes suprastume, kad nelietuviškas vardas ir nelietuviška pavardė nepriklauso ir niekada nepriklausė lietuvių kalbos sistemai, tai nesibaimintumėme menamos grėsmės. Konstitucinis Teismas šiais metais patvirtino, kad grėsmė dėl originalios asmenvardžių rašybos neegzistuoja, vienintelis klausimas – tinkamas šios rašybos reglamentavimas, kuris turėtų atitikti valstybinės kalbos apsaugos principus. Valstybinės kalbos politikos gaires nustato Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kuri dar 2008 m. puikiai išreiškė savo nuomonę: „kiekvienoje kalboje funkcionuoja tam tikras kiekis kitų kalbų faktų, tarp jų asmenvardžių ir vietovardžių, bet dėl to nė vienos kalbos sistema dar nesugriuvo”.

Minėjote Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Koks yra jos vaidmuo šioje situacijoje?

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vaidmuo itin sustiprėjo po vasario mėnesio Konstitucinio Teismo išaiškinimo. Įstatymų leidėjui Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvada yra privaloma. Būtent šį institucija yra įgaliota rūpintis valstybinės kalbos saugojimu ir vykdyti valstybinę kalbos politiką. Tačiau Komisija tik vertina pateiktus įstatymo projektus ir atsako į jai užduotus klausimus, atitinkamai, asmenvardžių rašybos klausimo sprendimas tiesiogiai tebepriklauso nuo politinės valios.

Lietuvos Respublikos pasas patvirtina Lietuvos pilietybę, ryšį su valstybe. Yra teigiančių, kad įrašas pase nelietuviškais rašmenimis akcentuotų tam tikrą tautybę, o ne lietuvio pilietybę, ir tai nėra priimtina. Kaip vertinate tai?

Pilietybė ir tautybė yra atskiros sąvokos. Būtent Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė patvirtina asmens pilietybę. Pagrindų konvencijos 3 str. numato, kad kiekvienai tautinei mažumai priklausantis asmuo turi teisę laisvai pasirinkti, ar su juo turi būti elgiamasi kaip su tautinei mažumai priklausančiu asmeniu, ar ne, ir dėl tokio savo pasirinkimo arba dėl naudojimosi su tokiu pasirinkimu susijusiomis teisėmis jis neturi atsidurti nepalankioje padėtyje. Praktikoje tai reiškia, kad kiekvienas asmuo nusprendžia, ar nori, kad su juo būtų elgiamasi kaip su tautinės mažumos atstovu ar ne. Niekas, išskyrus patį asmenį, to nuspręsti už jį negali. Asmenvardžių įrašas originalo forma pase šių nuostatų nepakeistų. Juk jei lietuvė išteka už užsieniečio ir pasirenka jo pavardę, nuo to jos tautybė nepasikeičia? Asmenvardžių nesulietuvinta forma rašybos įteisinimas įtvirtintų tik pasirinkimo laisvę, nieko daugiau.

Asmenvardžių rašymo problema Lietuvoje šiuo metu yra itin opi. Ar taip buvo visuomet?

Žiūrint istoriškai, 1938 metais Lietuvoje buvo Pavardžių įstatymas, kuriame buvo aišku, kad nelietuvio pavardė yra rašoma pagal lietuvių kalbos rašybos dėsnius, bet ji gali būti rašoma ir taip, kaip savo kalba rašo jos turėtojas, jei jis pageidauja ir tas raidynas yra lotyniškas. Taigi jau 1938 metais egzistavo Pavardžių įstatymas, kuris pripažino, kad nelietuvio pavardė gali būti rašoma ir kitaip, originalo kalba. Reiškia jau tada Lietuva nejautė grėsmės ir suprato, kad nelietuviškas vardas ir pavardė bet kokiu atveju nepriklauso lietuvių kalbos sistemai. 1991 metų Aukščiausios Tarybos nutarimas dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taip pat numato galimybę rašyti asmenvardžius originalo forma esant dokumento šaltiniui. Atitinkamai manytina, šie klausimai egzistavo visada, tik ne visada tai buvo suprantama kaip problema.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

 1. Ragana 2

  Mažule,tu skambini ,neaišku kaip nusiteiķus,man darosi baisu,man nedidink spaudimo yra kaip yra,bet ķaip užklausi ,aš pasiuntu bĺogai,nesodink mane,o jeigu tau blogai,nesodink manęs,aš žinau ką daryt,dabar aš turiu justis blogai,juk kiek aš tau darau,viską,neskaudink manęs.

 2. Ragana 2

  Nežinau kaip tavo vizijos,gal ir ateis,žodžiu daug yra laiko dar tokia situacija,daug yra laiko,nes dabar daugėja covido,kas bus naujų metų,neaišku,aš tik prašiau gal galėsi,jeigu ne -tai nereikia,myliu,bučkis iki.

 3. Ragana 2

  Labukas kaip sekasi,norėjau paprašyti ar negalėsi savo rankdarbį padaryti kokį paveiksliuką,su žuvyčių imitacija,esu užkviesta į Daniją ,pas draugę Valeriją,jos Martinui,kovo 20 d.40 m.tai žinai Danai nesureikšmina dovanų,bet labai vertina rankų darbą,jis yra ligi šiol pasikabinęs tavo sapnų gaudyklę ir su Valerija vis prisimena mane,draugei labai patinka tavo rankų darbai,tai priėjom išvados,kad gerai būtų koks paveiksliukas,nu dar laiko yra ,pagalvok ką galima būtų,myliu,bučkis ,iki.

 4. Ragana 2

  Labukas,kaip susinervinau,mano švarų skyrių panaikino,ištrenkė į nervų,ryt turiu eiti į covid,paskambinau vyresnejai kaip ir sutarėm,nes aš dūstu nuo kaukių,būsiu kaip prižiurėtoja,nereiks eiti ,jau man geriau,o tai tegul siunčia į nervų sk.su encafalitais,nes aš tiķŕai negaliu su covid.

 5. Fėja

  Labas, supratau. Viskas gerai.

 6. Ragana 2

  Labukas,šiandien buvo iš policijos su tyrėju keturiese dėl to įvykio apklausė močiutę,tai sakė,kad ateis rytoj ir atneš nuotrauką atpažinimui ,bet sako jus supraskite,kad jus pati atidavėt savo noru,tai joks apiplėšimas,aišku ,jeigu ji atpažins gal ir suras,bet ,jeigu ne,tai kaip jie suras,čia daug atvejų pasitaiko šiame rajone,prisakė nieko neileisti ,jeigu skambis kas,tai iškart skambintų man,o kaip tu laikais?

 7. Ragana 2

  Labukas,kaip jauties?Močiutė gavo atvirutę ir apsiverkė kartu ir aš,ji sako,kad niekada dar nebuvo girdėjusi tokių žodžių,labai džiaugiasi,aš labai tavim didžiuojuosi,nes tu tikrai esi labai gabi mergaitė,ačiu,myliu ,bučkis.

 8. Fėja

  Labas, tai gerai, šiandien paskambinsiu ir pakalbėsim :)

 9. Ragana 2

  Labukas,brolį išlydėjom,viskas gerai ,tik akiniai sulūžo,prašiau,kad diedas nupirktus naujus,nes ryt nematysiu paskyrimų vykdyti ,sakė gerai,lauksiu.,o kaip tau?

 10. Feja

  Gerai mama, nepyk. Man buvo patogiau kai vietoj paduodi, kita karta atskirai jam skambinsiu, kai pasuksiu nr jo padiktuosi.

 11. Ragana 2

  Dar buvo brolis ,pavaišinau kepta višta sakė,kad kaip restorane,tikiuosipatiko ir nemelavo,ryt prasidės ilgas darbadienis,tik viena laisva diena,tiek žinių.

 12. Ragana 2

  Labukas,aš norėčiau paprašyti ,jeigu nori kalbėti su diedu,skambink asmeniškai,nes tadanuvau nesuprasta ir aprėkta kaip kokia pasiuntinė,daugiau nekviesiu.

 13. Ragana 2

  Ok

 14. Feja

  Tai sakiau, kad kas antra diena skambinsiu. Ir dar karta primenu nerasyk vardu.

 15. Ragana 2

  Jau kokia močiutė gera pasidarė,aš bijau,kad ne prieš mirtį būtų,pagalvok,pinigais ir dovanom švaistosi,nori atiduoti auksus,aš jai sakau,kad tegul būna tau,kai grįši kaip tradicijos perdavimas,nesaš auksų nepernešu,o tu,galėsi perduoti savo vaikams kaip tradiciją,o aš norėčiau išgyventi ,kad ñupirkčiau butą tau,man darosi baisų dėl mūsų gyvenimo,kad galim išeiti bet kada,ar girdėjai apie daininkę Eriķą,baisu,ji buvo jaunesnė už mane,ašjau pradėjau bijoti dėl ateities,svarbu,kad butą nupirkčiau tau,o visą kitą-man jau nesvarbu.

 16. Ragana 2

  Labukas,kaip sekasi,kaip jautiesi šiandien buvo Marius ,valgėm kugelį su višta ir davė 20 eurų,iškart papildžiau tau sąskaitą,dabar turi tūrėti apie600 min.Dar neatsimenu ar sakiau,kad močiutė davė 50,kad papildyčiau už tel.tai tą ir padarysiu kai tik taureikės ,pavalgęs Marius išvažiavo pas tėvą, ir Aldoną,sakė,kad nedavė alkoholio jau 18 val. Kada paskambinsi,myliu bučkis,iki.

 17. Feja

  Daugiau per cia pabedraujam, kad minuciu nenaudot

 18. Ragana 2

  Ačiu ,dukryte,kad taip mastai,tai tikrai liga ir ją reikia gydyti,pirmiausiai psichologiškai,o po to medikamentais ir žmogus turi norėti pats eiti teisingu keliu ir matyti gyvenimą gražiomspalvom nors ir koks jis būtų sunkus,reikiatikėti dievu ir viskas bus gerai,melstis,kad dievas nukreiptu teisinga linkme ir nepasiduoti blogom pagundom,nrs mes žmonės esame silpnavaliai,kitą kartą mūsų aura išsiderina esant netinkamoms sąlygoms,ačiu dievui,kaddarbe mane laiko teigiama asmenybe,bet žinoma reikia labai su savim dirbti,tad linkiu ir tau to paties ,kad tave visi laikytu teigiamu žmogum ir to siekti,na o dėl situacijos pastave -nekreipk dėmesio,viskas keičiasi ,net mes kitą kartą nespėjame pamąstyti,viskas bus gerai,tik tikėk ir būk stipri ,myliu tave labai ir laukiu,kad viskas pasikeistų,bučkis.

 19. Feja

  Atsiprašau mama. Bet nieko blogo nenorejau pasakyt. Papraščiausiai atsiminiau, kai tu sakei, kad čia nieko tokio, nes žmones taip atsipalaiduoja, tai užtai taip pasakiau, nes man tai neatrodo, kad cia atsipalaidavimo forma, o liga. Ai nekreipk dėmesio. Man irgi čia sėdint nervai nebeišlaiko. Dar tie pakeitimai tokie į blogą pusę. Užtat ir pikta. O dėl dieduko, tai būtinai pasveikinsiu. Gerai, kad pasakei.

 20. Ragana 2

  Ai tiesa,jeigu gali ,pasveikink dieduką,jo gimtadienis ryt,Marius irgi sakė pasveikins,diedukas bus begalo laimingas.

 21. Ragana 2

  Labas dukryte darkartą,aš suprantu ,tu esi sunerimus dėl tėvelio,bet nieko nepadarysi reikia su juo kitaip kalbėti,bet tu kaip pareplikavai,man su širdžia blogai pasidaro,nekalbėk nęsamonių,nes mane tik skaudini,aš taip stengiuosi dėl mūsų likimo,otu mane tik liūdini,galūgale ,jeigu tėvas nervuoja,žiūrėk -kas elgesi teigiamai,tau dar visas gyvenimas prieš akis ir daryk teigiamas išvadas,o nežiūrėk kas neigiamai elgesi.Būk stipri,aš tave myliu ir tikiu tavim,bučiuoju.

 22. Feja

  Labas, ka veiki?

 23. Feja

  Viskas tas pats.

 24. Ragana 2

  Labukas,grįžau iš daktaro ir uždariau bilietenį.Pirmadienį eisiu į infekcinį duoti tepinėlio,taigi pradėsiu dirbti,okaip tu jauties kas gero?

 25. Ragana 2

  Labas dukrytę,ar netaip kažką pasakiau,atsiprašau,nenorėjau nieko blogo tikrai,tikriausiai ižeidžiau,bet čia tik moteriški pasidalinimai,atleisk,myliu tave,bučkis.

 26. Feja

  Labas. viskas gerai. Šiandien pasuksiu. Nieko sau:D

 27. Ragana 2

  Labukas,pas Virgą nupirko butą patikėk manim dangus griūna.

 28. Ragana 2

  Labukas ,kaip sekasi ,kas gero ir kaip nuotaika?

 29. Fėja

  Neziuriu as visai neko per tv.

 30. Ragana 2

  Tv3 pradėjo nusigrybaut ,beto žiūrint atsargiai moterys.

 31. Fėja

  As irgi nebeziuriu tos nesamones.

 32. Ragana 2

  Nu tas žaidimas galvoj-tai skyrtas tikriems debilams pagal logiką kaip ir pats vedėjas,aš mnegaliu žiūrėt ,nė vienas klausimas neatitinka logiką.

 33. Fėja

  Aisku.

 34. Ragana 2

  Mano irgi gera,atsidariau balkoną,toks gaivus oras lauke po lietaus ,žiūriu kakadų,man tai įdomu ,ką padarys iš plaukų stilistė,kai nueisiu birželio 8d.

 35. Fėja

  Labas labas :D eisiu i lauka. Ne nebuvo jokio griaustinio. Normali ta nuotaika, o tavo?

 36. Ragana 2

  Labukas ,kąveiki,ar buvo pas jus griaustinis,pas mus tai smaikiai griaudėjo,dabr išviriau močiutei vakarienę ir eisiu ilsėtis,kaip tavo nuotaika?

 37. Fėja

  Ka veiki?

 38. Fėja

  Ai6ku. Tai gerai.

 39. Ragana 2

  Labukas,grįžau iš gyd.leido nuimti gipsą,ir užsidėti įtvarą,sekantis pasirodymas 29d.bus matyt kaip jausiuos ir darys nuotrauką.

 40. Ragana 2

  Labukas,šiandien prasidėjo naujas serialas atsargiai -moterys per lnk ,tai žiūriu,,visai neblogas.

 41. Fėja

  Labas eisiu valgyt. Kas naujo?

 42. Ragana 2

  Labas ,ką veiki?Aš tai žiūriu Lietuvos balso finalą per lnk.

 43. Fėja

  Ai pyrageli kepiau, prisivalgiau eziuku r zadu i lauka eit pasivaiksciot.

 44. Ragana 2

  Labas rytas,kas čia gero,atsikėliau anksti,nes saulė lauke,pasidariau pusryčius,o dabar prie kavos pasikepiau batoną mirkyta piene ir kiaušinyje,užsibarsčiau cukraus ir cinamono ir mėgaujuosi ,ką tu veiki ir kas gero?

 45. Fėja

  Kas gero?

 46. Ragana 2

  Gal,bet jie turėtų tada skambinti.

 47. Feja

  Tai gal tada vietoj sumoket reikia kai atveza.

 48. Ragana 2

  Taip ir padariau ,bet neduoda įvesti mokėjimą per banką,rodo neturiu ,,o per menių nėra išvis tokios nuorodos,kad įvesti duomenis bankininkystės.

 49. Feja

  Tai reikia rinktis produktus ir spaust i krepseli, o po to turbut per elektronine bankininkyste sumoket ir adresa nurodyt kur atvest, o gal ir kai atvez galima sumoket.

 50. Ragana 2

  Šiandien visą dieną bandžiau ir ieškojau ,niekaip nepavyko užsisakyti,rodo,kad prisisijungiau,bet neduoda užsisakyti,matyt,kažką ne taip darau,kaip eisiu į darbą ,prašysiu,kad parodytų bendradarbės.

 51. Fėja

  :DDDDDD Tai mama apsipirk internetu. Juk yra dabar tokia paslauga visas prekes is prekybos centro nusiperki ir tau atveza.

 52. Ragana 2

  Nu žinai tas diedas koks ,daviau 20 eurų,kad nupirktų maisto-tai nupirko sardelių,krienų ir pomidoriukų ,o šiandien kilkių mažų su viduriais ,kažkokių tik gyvuliams ėsti,tai mes su močiute priverstos makaronus virtis,grikių košes ,žodžiu badauti,daugiau neduosiu aš jam pinigų.

 53. Ragana 2

  Pas mus žiema,gamta parodė stebūklus.

 54. Fėja

  Gerai, ledus valgau, o tu? Nu nes daug labai minuciu virs 3 simtu.

 55. Ragana 2

  Už 20.00,jau baiminausi,nes man rodė ,kitą pavadinimą ir kortelės nr.ir galvoju,juk aš viską tą patį dariau ,ir galvoju,kad tik nereiktų kreiptis į banką dėl grąžinimo,bet ačiu Dievui,kadviskas gerai,o kaip tau sekasi,ką veiki?

 56. Fėja

  Jo gavau 300minuciu. Uz kiek cia papildei?

 57. Ragana 2

  Papildžiau kodą ar gavai?

 58. Feja

  Taip siandien. Viskas kaip visada. Kaip tau?

 59. Ragana 2

  Labas ,ar šiandien paskambinsi ,kaip sekasi?

 60. Fėja

  Labas rytas

 61. Ragana 2

  Žiūriu Kaka2 penktadienį,poto kokį nors filmą ir eisiu miegoti,lanakt.

 62. Fėja

  Nu matysim kaip cia bus. Ka darai?

 63. Ragana 2

  Aš taip manau,kad Lietuva paskutiniai karantiną nuims,lauks ko gero kol didesnės šalys tai padarys.

 64. Fėja

  Tai labai gerai. Ryt pasuksiu. Ka veiki?

 65. Ragana 2

  Grįžau iš gydytojo,viskas gerai,gyja,dabar reikės 18d.darė kontrolinę nuotrauką,galiu jau prįminti,leidžia.

 66. Fėja

  Nu ir siaip geras oras siandien buvo. Labai silta. Greiciau ta karantina nuimtu.

 67. Ragana 2

  Na ir kaip lauke,geras oras,pradėjo žaliui viskas.

 68. Fėja

  Galvoju reik i lauk eit pasivaiksciot

 69. Ragana 2

  Visus iš eilės,kiek turiu kol nusibostą ,o šiandien paskyriau pasakų dienai,tai žiūriu per youtubę pasakas,ką tu?

 70. Fėja

  Kur prapuolei?

 71. Fėja

  Supratau. Ka zaidi? Burbuliukus savo? :D

 72. Ragana 2

  Visądieną viską po truputį,žaidžiu,filmus žiūriu,poto dulkes valau,poto norvegų skaitau,valgau ir vėl maratonas nuo pradžių.

 73. Fėja

  Paziurejau serijala, dabar ledus valgau ir eisiu miegot neuzilgo. Ka zaidi? bubble genius? :D

 74. Ragana 2

  Prie žaidimų užimta ir tv,ką tu?

 75. Fėja

  Nu kaip sekas? Ko nebendrauji?

 76. Fėja

  Nesijaudink viskas ok. Labanakt

 77. Ragana 2

  Na,tai viskas gerai,tu žinai ką darai,bet aš vistiek jaudinuosi dėl tavęs.

 78. Fėja

  Labas Ragana:D As nedarau nieko tokio ko negalima. O kuo galima tuo ir naudojuosi:) Ka tu? Kas gero?

 79. Ragana 2

  Aš turėjau omeny,tuos pasirašinėjimus,žiūrėk,kad neįkliūtum,labanaktis,saldžių sapnų.

 80. Fėja

  Nesupratau? kokio zibalo? ir man nerodo tu zenkliuku kur dedi rodo kvadrata 🤫

 81. Ragana 2

  Labas fėja,būk atsargi ,nepilk žibalo į savo laužą.🤫

 82. Fėja

  labaaaas

 83. Fėja

  Hi mum