Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
X

Paremk portalą manoteises.lt!

Ir tau patinka manoteises.lt? Paremk portalą, skirdama (s) 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos žmogaus teisių centrui. Nes kiekviena istorija svarbi!

Reklaminis baneris Reklaminis baneris

Europos Parlamento Peticijų komitetas

Kamilė Bielskytė

Viena iš pagrindinių Europos piliečių ir gyventojų teisių yra ta, kad visi (individualiai arba kartu su kitais piliečiais) gali bet kuriuo metu pasinaudoti savo teise pateikti peticiją Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnį.


Teisę pateikti peticiją gali pasinaudoti ir visos bendrovės, organizacijos ar draugijos, kurių buveinė registruota Europos Sąjungoje.
Peticijoje gali būti pateikiamas asmeninis prašymas – su ES teisės taikymu ir ES veiklos sritimis susijęs skundas, pastaba arba prašymas, kad Europos Parlamentas priimtų poziciją konkrečiu klausimu. Tokios peticijos Europos Parlamentui suteikia galimybę atkreipti dėmesį į visus atvejus, kai Europos piliečio teises pažeidžia valstybė narė, vietos valdžia arba kita institucija.

Yra dvi galimybės pateikti peticiją:

Paštu
Jei pageidaujate pateikti peticiją raštu, nereikia laikytis jokių ypatingų reikalavimų ar pildyti standartinės formos. Tačiau jūsų peticijoje turi būti:
• nurodytas jūsų vardas ir pavardė, tautybė ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (kai teikiama bendra peticija, vardą ir pavardę, tautybę ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresą turi nurodyti teikėjas arba bent jau pirmasis peticiją pasirašęs asmuo);
• ją būtina pasirašyti.
Jūsų peticija gali būti pateikiama su priedais, įskaitant patvirtinamųjų dokumentų kopijas.

Peticija turi būti siunčiama šiuo adresu:
European Parliament
The President of the European Parliament
Martin Schulz
B-1047 BRUSSELS

Elektroniniu būdu
Peticijos formą galite užpildyti elektroniniu būdu čia.

Peticija turėtų būti išsami ir joje turėtų būti paminėti visi su nagrinėjama tema susiję svarbūs faktai, tačiau reikėtų vengti nereikalingų smulkmenų. Peticija turėtų būti parašyta aiškiai ir įskaitomai. Kartu su peticija gali būti pateikiama jos santrauka.
Galite pateikti peticiją, jei esate:
• Europos Sąjungos pilietis,
• Europos Sąjungos valstybės narės gyventojas,
• asociacijos, įmonės arba organizacijos, kurios būstinė registruota vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, narys (fizinis ar juridinis asmuo).

Peticija turi būti susijusi su Europos Sąjungos veiklos ir atsakomybės sritimis, pavyzdžiui:
• sutartyse nurodytomis jūsų, kaip Europos piliečio, teisėmis,
• aplinkos apsauga,
• vartotojų apsauga,
• laisvu asmenų, prekių ir paslaugų judėjimu bei vidaus rinka,
• užimtumu ir socialine politika,
• profesinės kvalifikacijos pripažinimu,
• su ES teisės taikymu susijusiomis kitomis problemomis.

Peticija turi būti parašyta viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Prašymų suteikti informaciją arba pateikti bendrojo pobūdžio komentarų apie ES vykdomą politiką Peticijų komitetas nenagrinėja.

Veiksmai, kurių imamasi priėmus peticiją
Jei jūsų peticijoje keliamas klausimas susijęs su viena iš Europos Sąjungos kompetencijos sričių, ji pripažįstama priimtina ir perduodama Peticijų komitetui, kuris vėliau sprendžia, kokių veiksmų turėtų būti imtasi pagal Darbo tvarkos taisykles.
Kad ir kas būtų nuspręsta, Peticijų komitetas nedelsdamas praneš jums apie savo sprendimą, kai tik šis bus priimtas.
Priklausomai nuo aplinkybių Peticijų komitetas gali:
• paprašyti Europos Komisijos atlikti pirminį tyrimą bei suteikti informacijos apie suderinamumą su atitinkamais Bendrijos teisės aktais arba kreiptis į SOLVIT;
• perduoti peticiją toliau svarstyti arba susipažinti kitiems Europos Parlamento komitetams (pastarieji gali atsižvelgti į peticiją teisėkūros proceso metu);
• kai kuriais išskirtiniais atvejais parengti ir pateikti išsamų pranešimą Parlamentui, kad šis dėl jo balsuotų per plenarinį posėdį atlikti tiriamąjį darbą atitinkamoje šalyje arba regione ir parengti ataskaitą bei pateikti joje savo pastabas ir rekomendacijas;
• imtis kitokių veiksmų, kurie laikomi tinkamais norint išspręsti šį klausimą arba pateikti tinkamą atsakymą peticijos pateikėjui.

Peticijų komiteto posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį, išskyrus rugpjūtį, kai daroma Parlamento darbo pertrauka. Komitetui padeda nuolatinis sekretoriatas, kuris valdo peticijų pateikimo procesą, ir atlieka patariamąjį vaidmenį ir organizuoja komiteto posėdžius. Siekdamas išspręsti peticiją pateikusio asmens keliamą klausimą, Europos Parlamento Peticijų komitetas gali pradėti bendradarbiauti su valstybių narių nacionalinėmis arba vietos valdžios institucijomis. Jis gali joms perduoti peticijų duomenis, jei peticiją pateikęs asmuo specialiai tam neprieštarauja.
Tačiau Peticijų komiteto sprendimai negali būti viršesni už valstybių narių kompetentingų institucijų priimtus sprendimus. Kadangi Europos Parlamentas nėra teisminė institucija, jis negali priimti sprendimo arba panaikinti valstybių narių teismų priimtų sprendimų. Peticijos, kuriomis siekiama tokios veiksmų eigos, yra nepriimtinos.

Nepriimtinos peticijos
Jei jūsų peticijoje keliami klausimai nepatenka į Europos Sąjungos kompetencijos sritį, ji pripažįstama nepriimtina. Taip gali atsitikti, kai keliamas klausimas aiškiai priklauso valstybės narės atsakomybės ir kompetencijos sričiai.
Peticijos, kurios Peticijų komiteto buvo pripažintos nepriimtinomis, įregistruojamos ir toliau nenagrinėjamos. Taigi komitetas jums praneš apie savo sprendimą.
Atsižvelgdamas į jūsų peticijos turinį, Peticijų komitetas gali rekomenduoti kreiptis į ES nepavaldžią instituciją (pvz., Europos žmogaus teisių teismą) arba nacionalinės valdžios instituciją (pvz., ombudsmeną arba valstybių narių parlamentų Peticijų komitetus). Atminkite, kad klausimai, susiję su netinkamu ES institucijų arba įstaigų administravimu, turi būti adresuojami Europos ombudsmenui. Apie jį galite paskaityti čia šio skyriaus dalyje „Europos Ombudsmenas“.

Peticijų skelbimas
Peticijos numeriai ir autoriai arba pagrindinis autorius, jei teikiama bendra peticija, ir peticijai suteiktas numeris įregistruojami bendrajame registre pagal peticijų gavimo datą ir skelbiami per Europos Parlamento plenarinius posėdžius. Pranešimai apie peticijas pateikiami posėdžių, per kuriuos jos skelbiamos, protokoluose. Peticijų teikėjams pranešama, kad posėdžių protokolai skelbiami Oficialiajame leidinyje, taigi tam tikra informacija apie teikėją, t. y. jo pavardė ir peticijos numeris, bus prieinama internetu. Šis dalykas ypač pabrėžiamas peticijos teikėjui, kadangi tai gali pakenkti asmens duomenų apsaugai. Jei jūs, kaip peticijos pateikėjas, nenorėtumėte, kad būtų atskleista jūsų pavardė, Europos Parlamentas gerbs jūsų teisę į privatumą, tačiau turite specialiai ir aiškiai nurodyti minėtąjį pageidavimą savo peticijoje. Taip pat, jei norite, kad jūsų peticija būtų nagrinėjama konfidencialiai, turite aiškiai to paprašyti.

Komitetui svarbus jo posėdžių skaidrumas, taigi šie posėdžiai gali būti transliuojami internetu. Jo posėdžius galima stebėti per bet kurį kompiuterį, apsilankius EP interneto svetainėje. Komiteto posėdžiai yra vieši ir juose paprašę gali dalyvauti peticijų pateikėjai, jei ir kai nagrinėjama jų peticija.

Peticijų poveikis
Peticija turi tiesioginį poveikį jos teikėjui. Jeigu peticija yra specialus atskiro vertinimo reikalaujantis atvejis, Europos Komisija gali kreiptis į atitinkamas institucijas arba informaciją apie tokį atvejį perduoti nuolatiniam atitinkamos valstybės narės atstovui, jei manoma, kad tokiu būdu bus galima išspręsti klausimą. Kai kuriais atvejais Peticijų komitetas prašo Europos Parlamento pirmininką kreiptis į nacionalinės valdžios atstovus.
Jeigu peticija susijusi su visuotinės svarbos klausimais (pvz., jeigu Europos Komisija nustato, kad pažeisti ES teisės aktai), Komisija gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, o dėl šio pažeidimo galiausiai Teisingumo Teismas priims sprendimą, kuriuo tokiu atveju gali remtis peticijos teikėjas.

Daugiau oficialiame Europos Parlamento peticijų portale: http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/lt/main

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements