Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Kamilė Bielskytė

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (angl. Fundamental Rights Agency, FRA) yra viena iš Europos Sąjungos decentralizuotų agentūrų, įkurta 2007 metais. FRA tęsia buvusio Europos Sąjungos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro veiklą.  Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros buvo įsteigtos Tarybos reglamentu (EB) Nr 168/2007, vasaris 15, 2007 (OL L 53/2 22.2.2007) Vienoje, teikti ekspertų patarimus ES ir valstybių narių institucijoms įvairiais klausimais. FRA padeda užtikrinti žmonių, gyvenančių Europos Sąjungoje, pagrindinių teisių apsaugą.


Pagrindinės teisės nustato minimalius standartus siekiant užtikrinti, kad su asmeniu būtų elgiamasi oriai. Nesvarbu, ar tai yra teisė būti nediskriminuojamam dėl savo amžiaus, negalios ar etninės kilmės, ar teisė į savo asmens duomenų apsaugą, teisingą teismo sprendimą – visos šios teisės turėtų būti saugomos. Renkant ir analizuojant duomenis Europos Sąjungoje, FRA padeda ES institucijoms ir valstybėms narėms suprasti ir spręsti problemas, siekiant apsaugoti pagrindines asmenų teises.

FRA veikla
FRA suteikia ES institucijoms ir valstybėms narėms nepriklausomas, įrodymais pagrįstas rekomendacijas dėl pagrindinių teisių. Tikslas yra padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių visoje ES.

Agentūra savo veiklą atlieką remdamasi Pagrindinių teisių chartija. Chartijos tikslas yra stiprinti pagrindinių teisių apsaugą Europos Sąjungoje atsižvelgiant į visuomenės pokyčius, socialinę pažangą ir mokslo bei technologijų raidą. Agentūra vykdo savo užduotis, kaip apibrėžta jos reglamente ((EC) No. 168/2007), įgyvendinant konkrečius projektus.

FRA pagrindinės funkcijos:

  • Duomenų ir informacijos rinkimas bei analizavimas;
  • Pagalbos ir informacijos teikimas;
  • Bendradarbiavimas bei teisių išaiškinimas.

FRA užduotis atlieka konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su savo partneriais. Tai leidžia agentūrai:

  1. Apibrėžti savo veiklos sritis, siekiant užtikrinti, kad tyrimai užpildytų tam tikrus trūkumus pagrindinių teisių srityje;
  2. Dalytis patirtimi, koordinuoti mokslinius tyrimus įvairiose srityse dirbant kartu su ES ir jos valstybėmis narėmis. Tokiu būdu FRA gali veikti kartu siekant pagerinti pagrindinių teisių apsaugą;
  3. Užtikrinti, kad patarimai ir tyrimai pasiektų vyriausybes ir Europos Sąjungos institucijas;
  4. Plėtoti ryšių, multimedijos ir informacinius išteklius, kuriais siekiama padidinti žinomumą bei suderinti informaciją su pagrindinėmis teisėmis, kurios apima konkrečias grupes ir Europos piliečius.

 

FRA palaiko glaudžius ryšius su:

  • Europos Komisija, Europos Parlamentu ir Europos Sąjungos Taryba;
  • Kitomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba, Jungtinių Tautų organizacija (JTO) bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) organizacija;
  • Vyriausybėmis, pilietinėmis visuomenės organizacijomis, akademinėmis institucijomis, lygybės institucijomis ir nacionalinių žmogaus teisių institucijomis (NHRIs).

Kur kreiptis pagalbos?
Jeigu Jūsų teisės buvo pažeistos paprastai reikia kreiptis į atitinkamą instituciją (teismą ar alternatyvias ginčų sprendimų institucijas) savo šalyje arba šalyje, kurioje pažeidimas įvyko.
FRA teikia konsultacijas Europos Sąjungos institucijoms ir ES valstybėms narėms. FRA nenagrinėja individualių skundų, tačiau valstybėse narėse yra organizacijų, kurios ES ir tarptautiniu lygiu teikia pagalbą žmonėms, kurių teisės buvo pažeistos.
Dėl bendresnių klausimų, kurie susiję su ES, galite pasikonsultuoti paskambinę nemokamu telefono numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 iš bet kurios ES šalies, arba per „Europe Direct“ svetainę.

Nacionalinių skundų mechanizmas
Visais atvejais, kai tik įmanoma, skundą pirmiausia turėtumėte pateikti savo šalyje. Jūsų valstybėje narėje veikiančios organizacijos, teikiančios informaciją kovos su diskriminacija ir (arba) pagrindinių teisių klausimais, yra nurodytos čia.  Šios organizacijos gali priimti sprendimus dėl individualių skundų, tačiau dėl to turėtumėte kreiptis į pačią organizaciją.

Nevyriausybinės organizacijos, veikiančios ES lygiu
Nors dauguma nevyriausybinių organizacijų nesprendžia tiesiogiai asmenų skundų, tačiau šios organizacijos yra vertingas informacijos šaltinis. Jos pataria klausimais susijusiais su diskriminacija dėl įvairių priežasčių taip pat dėl kitų įtariamai pažeistų teisių.

 

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements