Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
X

Paremk portalą manoteises.lt!

Ir tau patinka manoteises.lt? Paremk portalą, skirdama (s) 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos žmogaus teisių centrui. Nes kiekviena istorija svarbi!

Reklaminis baneris Reklaminis baneris

Problemų sprendimų tinklas SOLVIT

Kamilė Bielskytė

Tai internetu teikiamos paslaugos dėl nesąžiningų taisyklių arba sprendimų ir diskriminacinių biurokratinių formalumų, jei jums tai sunkina gyvenimą, darbą arba užsiimti verslu kitoje ES šalyje. Nors SOLVIT yra neoficialaus ir praktinio pobūdžio, jo veikimo modelis padeda užtikrinti, kad problemų sprendimai atitiktų Sąjungos teisę.


SOLVIT paslaugas užtikrina kiekvienos ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos nacionalinės administravimo institucijos.
Tai iš esmės internetu teikiamos paslaugos. Nors SOLVIT centrai yra kiekvienoje šalyje, geriausia į juos kreiptis naudojantis šia interneto svetaine http://ec.europa.eu/solvit/index_lt.htm
Gali kreiptis ES piliečiai ir verslo įmonės http://ec.europa.eu/yourrights/help/individuals/index_lt.htm

SOLVIT teikiamos paslaugos:

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pareiškėjai galėtų naudotis bent tokiomis paslaugomis:
SOLVIT centrai turėtų būti pasiekiami telefonu arba el. paštu (LR Ūkio ministerija Europos Sajungos reikalų departamentas Gedimino pr. 38 LT – 01104 Vilnius; Tel. +370 70 664 797; solvit@ukmin.lt).
Per savaitę pareiškėjai turėtų gauti pirmąjį su problema susijusį atsakymą, įskaitant pranešimą, ar SOLVIT galės imtis ją spręsti, jei tą nurodyti įmanoma remiantis pateikta informacija. Jei būtina, pareiškėjų turėtų būti prašoma pateikti visus jų bylai tvarkyti reikalingus dokumentus. Per mėnesį nuo tokio pirmojo įvertinimo, ir jei pateikti visi reikiami dokumentai, pareiškėjas turėtų gauti patvirtinimą, ar pagrindinis centras problemą priėmė, t. y. ar pradėjo ją spręsti kaip SOLVIT problemą.

Kai SOLVIT negali imtis spręsti problemos kaip SOLVIT problemos, tai pareiškėjams turėtų pateikti priežastis ir patarti, kokių alternatyvių problemos sprendimo veiksmų jie gali imtis, įskaitant atitinkamos informacijos pateikimą arba problemos perdavimą, jei įmanoma, kitam problemų sprendimo tinklui arba atitinkamai nacionalinei kompetentingai institucijai.

Per dešimt savaičių nuo problemos sprendimo pradžios pareiškėjas turėtų sulaukti problemos sprendimo, kurį gali lydėti taikomos Sąjungos teisės nuostatos paaiškinimas. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir ypač kai sprendimas lengvai randamas arba kai jis susijęs su struktūrine problema, problemos sprendimo terminas, apie tai pranešus pareiškėjui, gali būti pratęstas iki dešimties savaičių.
Pareiškėjui turėtų būti suteikta informacija apie neoficialų SOLVIT pobūdį, taikomas procedūras ir terminus. Į šią informaciją turėtų būti įtraukta informacija apie kitas galimas teisės gynimo priemones, įspėjimas, kad SOLVIT sprendžiant problemą nacionaliniai skundų pateikimo terminai neatidedami, ir kad SOLVIT pateikti sprendimai nėra oficialūs ir negali būti apskundžiami. Taip pat pareiškėjams turėtų būti pranešta, kad SOLVIT paslaugos yra nemokamos. Pareiškėjams turėtų būti reguliariai pranešama apie jų problemos sprendimo būklę.

Kadangi SOLVIT procesai yra neoficialaus pobūdžio, jie neužkerta kelio pareiškėjui pradėti nacionalinio lygmens oficialų procesą, tačiau tokiu atveju SOLVIT problemos sprendimas baigiamas.
Kai tik paaiškėja, kad SOLVIT problemos išspręsti negali, problemos sprendimas turėtų būti baigtas ir apie tai nedelsiant pranešta pareiškėjui. Tokiais atvejais SOLVIT taip pat turėtų patarti pareiškėjui, kokių yra kitų galimų nacionalinio arba Sąjungos lygmens teisės gynimo būdų. Kai skundų teikėjams patariama teikti skundą Komisijai, SOLVIT centrai turėtų juos paskatinti pateikti nuorodas į ankstesnius SOLVIT vykdytus procesus (nurodant numerį ir trumpai apibendrinant procesą). Komisijai per duomenų bazę turėtų būti sistemingai pranešama apie neišspręstas problemas.

SOLVIT gali jums padėti, jeigu:

SOLVIT problemos apibrėžiamos kaip tarpvalstybinės problemos, tai tokios problemos, kurios kilo pareiškėjui vienoje valstybėje narėje ir kurios yra susijusios su galimu ES teisės nuostatų, kuriomis reglamentuojama vidaus rinka, pažeidimu, kurį padarė kitos valstybės narės valdžios institucija.

SOLVIT centrai įrodė, kad jei kyla struktūrinio pobūdžio problemų (tai tokios problemos, kai nacionalinė taisyklė prieštarauja Sąjungos teisės nuostatoms), jie taip pat gali suteikti veiksmingą pagalbą. Nors struktūrinės problemos sudaro tik mažąją visų SOLVIT sprendžiamų problemų dalį, svarbu, kad SOLVIT jų imtųsi, nes tada tokios problemos neliktų nepastebėtos. Taip geriausiai užtikrinama, kad struktūrinės problemos būtų veiksmingai sprendžiamos tinkamu lygmeniu.

Jeigu pareiškėjo pateikta problema yra struktūrinė, pagrindinis centras turėtų kuo griečiau įvertinti, ar problemą galima išspręsti pagal SOLVIT procedūrą. Jeigu, jo manymu, išspręsti problemos neįmanoma, centras turėtų, baigęs sprendimo paieškas, ją palikti neišspręstą ir apie tai pranešti atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms, atsakingoms už teisingą Sąjungos teisės nuostatų įgyvendinimą toje valstybėje narėje, siekdamas užtikrinti, kad tas Sąjungos teisės nuostatų pažeidimas būtų faktiškai nutrauktas. Per duomenų bazę apie tai turėtų būti pranešta Komisijai.

Klausimai, kuriais SOLVIT gali jums padėti:

• Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimas
• Vizos ir teisės gyventi šalyje
• Prekyba ir paslaugos (įmonėms)
• Transporto priemonės ir vairuotojo pažymėjimai
• Išmokos šeimai
• Teisės į pensiją
• Darbas užsienyje
• Bedarbio pašalpos
• Sveikatos draudimas
• Galimybė mokytis
• Tarptautinis kapitalo judėjimas ir mokėjimai
• PVM grąžinimas.

SOLVIT negali padėti:

• jeigu jūsų bendrovei kilo problemų su kita bendrove;
• dėl su vartotojo teisėmis susijusių problemų;
• jeigu siekiate žalos atlyginimo;
• jeigu kreipėtės į teismą (kadangi SOLVIT sprendžia problemas neteisminiu keliu, ši tarnyba negali veikti tuo pačiu metu, kai byla oficialiai nagrinėjama teisme).

Klausimą sprendžia 2 SOLVIT centrai:

• jūsų SOLVIT centras – vietos centras;
• SOLVIT centras toje šalyje, kurioje kilo problema – pagrindinis centras.

Kai kreipiatės į SOLVIT su prašymu padėti išspręsti problemą, vietos centras susisieks su jumis per 1 savaitę ir, jei reikės, paprašys suteikti papildomos informacijos. Taip pat patikrins, ar jūsų problema priklauso SOLVIT kompetencijai, parengs bylą ir pateiks ją pagrindiniam SOLVIT centrui. SOLVIT vietos centras jus reguliariai informuos apie tai, kaip sekasi spręsti jūsų problemą. Nedvejodami galite kreiptis, jei jums reikia naujausių duomenų apie problemos sprendimo eigą.

Pagrindinis SOLVIT centras, gavęs bylą iš SOLVIT vietos centro per savaitę praneš, ar imsis spręsti jūsų problemą. Taip pat pabandys išspręsti problemą kartu su atsakinga institucija. Problemas siekiama išspręsti per 10 savaičių nuo tada, kai pagrindinis SOLVIT centras imasi jūsų bylos.

Jei SOLVIT nepadėjo:

Jeigu Jūsų ES teisės nebuvo apgintos ir išnaudojote SOLVIT teikiamą pagalbą, tuomet galite pateikti skundą Europos Komisijai adresu: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_lt.htm
Taip pat turite teisę pateikti peticiją Europos Parlamentui. Peticiją galite pateikti, apsilankę interneto svetainėje:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/00533cec74/Petitions.html

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements