Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Europos Ombudsmenas

Svetainės www.ombudsman.europa.eu iliustracija

Europos ombudsmenas tiria ES piliečių, įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir kitų organizacijų skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose. Netinkamas administravimas apima visų rūšių blogą arba netinkamą administracijos elgesį – nuo pavėluoto mokėjimo už ES projektus iki nepagrįsto atsisakymo pateikti dokumentą arba informaciją. Ombudsmenas dažnai vertinamas kaip jungtis tarp Europos piliečių ir ES administracijos. Vienas iš jo pagrindinių prioritetų – padėti ES administracijai tapti skaidresnei, veiksmingesnei ir lengviau prieinamai piliečiams. Be to, ombudsmenas siekia informuoti Europos piliečius apie jų naujas teises, įtvirtintas Lisabonos sutartyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

ES pagrindinių teisių chartija ir Lisabonos sutartimi, kurioje nustatyta, kad ši chartija yra teisiškai privaloma, buvo sustiprintas Europos piliečių, o ne ES administracijos, vaidmuo. Jose nustatytas aktyvesnis piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese ir įtvirtinta teisė į gerą administravimą – teisė, kuri yra Europos ombudsmeno veiklos esmė.

Kodėl verta teikti skundą Europos ombudsmenui?

Ombudsmenas siekia rasti draugišką sprendimą, kuris tenkintų ir skundo pateikėją, ir atitinkamą instituciją. Jo paslaugos teikiamos nemokamai, greitai ir lanksčiai. Daugeliu atveju Ombudsmenas pasiūlo tinkamą teisės gynybos priemonę ir skundo pateikėjui nereikia kreiptis į teismą.

Ko netiria Europos ombudsmenas?

Ombudsmenas negali tirti:
• skundų dėl nacionalinių, regioninių arba vietos valdžios institucijų ES valstybėse narėse, net jei skundai susiję su ES reikalais;
• nacionalinių teismų ar ombudsmenų veiklos;
• skundų dėl verslo įmonių ar privačių asmenų.

Kas gali kreiptis?

Į Europos ombudsmeną gali kreiptis ne tik Europos piliečiai, bet ir nevyriausybinės organizacijos, įmonės, asociacijos ir kitos organizacijos, kitaip tariant, kiekvienas Europos Sąjungos subjektas, galintis susidurti su sunkumais dėl ES administracijos veiklos. Netinkamo administravimo pavyzdžiai: administraciniai tvarkos pažeidimai, neobjektyvumas, diskriminacija, piktnaudžiavimas galiomis, neatsakymas į paklausimus, atsisakymas teikti informaciją ir nereikalingas delsimas.

Kreipimosi procedūra ir tvarka

• Skundo pagrindas turi būti ES institucijos netinkamo administravimo faktas;
• Skundas turi būti paduotas per dvejus metus nuo tada, kai sužinojote apie aplinkybes, kuriomis paremtas jūsų skundas;
• Yra keliamas reikalavimas, jog prieš skundžiantis Europos ombudsmenui, asmuo privalo kreiptis į asmens teises pažeidusią įstaigą bendra tvarka ir siekti, kad ji ištaisytų savo klaidą;
• Ombudsmenas netiria skundų, jeigu dėl nurodytų faktų jau yra arba buvo iškelta byla;
• Formą galima pateikti elektroniniu būdu arba atspausdinti ir atsiųsti paštu. Popierinę formą taip pat galima gauti pateikus prašymą Europos ombudsmeno biure. Skundą galima pateikti bet kuria iš 23 oficialiųjų ES kalbų. Anketą galite rasti šioje svetainėje.

Europos ombudsmenas tiria skundus tik dėl Europos Sąjungos institucijų ir organų netinkamo administravimo. Vadinasi, skundai, nukreipti prieš nacionalines, regionines ar vietos administracijas valstybėse narėse, net jei jie ir susiję su ES teisės taikymo problemomis, nepakliūtų į Europos ombudsmeno kompetenciją. Ombudsmenas taip pat netiria apeliacinių skundų dėl nacionalinių teismų ar ombudsmenų sprendimų. Jis taip pat netiria skundų dėl verslo įmonių ar privačių asmenų veiklos.
Europos Sąjungos institucijos ir organizacijos, prieš kurias nukreiptus skundus tiria Europos ombudsmenas, galite rasti šioje nuorodoje.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements