Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Pasirašyk

Prieglobsčio prašymas nėra nusikaltimas – už žmogišką elgesį su migrantais

Pasibaigusi
2021 09 02
Komentarų skaičius

63

Grafinis elementas

for EN – scroll down below

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos pilietinės visuomenės atstovai, esame giliai susirūpinę Vyriausybės pasirinktomis nereguliarios migracijos valdymo priemonėmis bei visuomenėje ir žiniasklaidoje formuojamu požiūriu, kuris demonizuoja nereguliarius migrantus ir pateisina žmogaus teisių pažeidimus. Išaugusi migracija į Lietuvą neabejotinai kelia iššūkių ir reikalauja plėtoti priėmimo ir integracijos strategiją ir infrastruktūrą, bet migracija nėra nusikaltimas ir prieglobsčio ieškantys žmonės nėra grėsmė. Tai – galimybė kurti įvairesnę, atviresnę, tolerantiškesnę ir turtingesnę Lietuvą.

Lietuvos Vyriausybės veiksmai pažeidžia žmogaus teises. Neneigiame, kad Baltarusijos režimas naudojasi į Europos Sąjungą siekiančiais patekti migrantais, kad darytų Lietuvai politinį spaudimą. Tačiau Baltarusijos valstybės institucijų pastangos nukreipti nereguliarios migracijos srautą nebūtų sėkmingos, jei migrantų kilmės šalys (Irakas, Kongas, Kamerūnas, Sirija, Iranas ir kt.) būtų politiškai bei ekonomiškai stabilios ir saugios oriai gyventi. Eurostat 2020 m. duomenimis, 43% Irako, 85% Sirijos ir 59% Afganistano piliečių Europos Sąjungoje pateiktų prieglobsčio prašymų  buvo patenkinta be apeliacijos. Afganistane valdžią perėmus Talibanui šios šalies piliečiai apskritai neturėtų būti grąžinami. Lietuvos Vyriausybė kaltina Baltarusijos režimą terorizmu ir sukūrė humanitarinį koridorių nuo persekiojimo bėgantiems baltarusiams, bet laiko šią šalį saugia prieglobsčio prašytojams ir kitiems migrantams. Rugpjūčio pradžioje pradėtas vykdyti priverstinis migrantų apgręžimas į Baltarusiją pažeidžia tarptautinės prieglobsčio teisės esminį negrąžinimo (non-refoulement) principą, įtvirtintą 1951 m. Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių statuso (33 str.) ir ES Pagrindinių teisių chartijoje (19 str.).

Neįmanoma neišnagrinėjus individualių prieglobsčio prašymų žinoti, kas turi teisę į pabėgėlio statusą, o kas ne. Todėl Konvencija dėl pabėgėlių statuso reikalauja nebausti prieglobsčio prašytojų už neteisėtą sienos kirtimą, kol nėra nustatytas jų statusas (31 str.). Išaugę nereguliarių migrantų skaičiai negali būti priežastis keisti įstatymus pamatinei žmogaus teisei į prieglobstį apriboti. ES Teisingumo Teismas pernai nusprendė, kad 2015 ir 2017 m. įstatymų pakeitimais galimybes pateikti prieglobsčio prašymą drastiškai suvaržiusi Vengrija pažeidė ES teisę. Lietuvoje šių metų liepos 13 d. ir rugpjūčio 10 d. priimtos Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos taip pat šiurkščiai de facto apriboja prieglobsčio prašytojų galimybes gauti prieglobstį šalyje bei šių asmenų teises taikant masinį sulaikymą. Lietuvos nenoras prisiimti tarptautinius įsipareigojimus kelių tūkstančių migrantų atžvilgiu stebina žinant, kiek jos gyventojų istoriškai emigravo ieškodami prieglobsčio. Vien po Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos nuo sovietinio režimo pasitraukė 60 tūkst. gyventojų, kurie rado prieglobstį Vakarų Europoje, Amerikoje ar Australijoje.

Migracija yra galimybė ir individui, ir visuomenei. Priimti pabėgėlius yra ne tik moralinė ir teisinė pareiga, bet ir ekonominė nauda. Nors tam reikalingos pradinės investicijos iš valstybės lėšų, jos beveik dvigubai atsiperka per penkerius metus (1) – pabėgėliams įsidarbinus ar sukūrus verslus bei prisidedant prie įvairesnės ir pakantesnės visuomenės, praturtintos naujais įgūdžiais ir inovatyviomis idėjomis. Nepagrįsta ir su migrantais siejama nusikalstamumo baimė. Duomenys iš Vokietijos, priėmusios daugiau nei milijoną prieglobsčio prašytojų 2015-2016 m., rodo, jog pabėgėliai nusikalsta ne dažniau nei vokiečiai, nors patys dažnai tampa neapykantos nusikaltimų aukomis (2).

Siekdami tvaraus sprendimo, reikalaujame iš Lietuvos Vyriausybės ir valstybės institucijų:

1. Laikytis Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statusoVisuotinės žmogaus teisių deklaracijos, ES Pagrindinių teisių chartijos ir užtikrinti skaidrumą;

2. Užtikrinti vaikų ir kitų pažeidžiamų migrantų grupių saugumą ir poreikių patenkinimą;

3. Nevaizduoti nereguliarių migrantų kaip agresorių, o Baltarusijos – kaip saugios jiems šalies;

4. Neapgręžti prieglobsčio prašytojų į Baltarusiją ir įpareigoti sienos apsaugos pareigūnus informuoti prieglobsčio siekiančius asmenis, kur ir kaip pateikti prieglobsčio prašymą ir sudaryti galimybes jį pateikti;

5. Priimti sprendimus dėl prieglobsčio prašytojų sulaikymo individualiai, įvertinant šios priemonės būtinybę, netaikyti masinio sulaikymo;

6. Kompetentingai išnagrinėti prieglobsčio prašymus, atsižvelgiant į individualias žmogaus aplinkybes, proceso metu užtikrinti teisinę pagalbą, informaciją ir vertimą prieglobsčio prašytojams;

7. Gerinti sąlygas apgyvendinimo centruose, suteikiant reikalingą medicininę pagalbą, informaciją ir socialines paslaugas bei užtikrinant religinius ir kitus bazinius humanitarinius poreikius;

8. Teisiškai užtikrinti galimybes nepriklausomoms organizacijoms teikti pagalbą prieglobsčio prašytojams ir vykdyti stebėseną dėl galimų jų teisių pažeidimų (3).

Peticiją pasirašo

VšĮ „Diversity Development Group”

Pabėgėlių Taryba (Refugee Council of Lithuania)

Lietuvos žmogaus teisių centras

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Gegužės 1-osios profesinė sąjunga

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Menų agentūra „Artscape“

Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba – Muftiatas

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos”

Lygių Galimybių Plėtros Centras

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

Naujienų portalo „Gyvenimas per brangus“ redakcija

Studentų judėjimas „Šauksmas“

VU SA programa „Be etikečių“

Pilietinės visuomenės iniciatyva „Kaunas Pride“

Judėjimas „DiEM25 Vilnius“

Demos kritinės minties institutas

Judėjimas „Fridays for Future“

Judėjimas „Extinction Rebellion Lietuva“

Judėjimas „Momentum“

Peticiją palaiko

Lietuvos žaliųjų partija

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) LT

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“

Migrant Voice UK

Consortium of Migrants Assisting Organisations in the Czech Republic

Jarmo.net redakcija

Vilniaus socialinis klubas

1. Kita vertus, griežta imigracijos politika kainuoja brangiai. Žr. Martin Lemberg-Pedersen, 2019, “Security, Industry, and Migration in European Border Control“ in Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, Lyubov Zhyznomirska (eds.), The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe, Routledge.

2. Thomas Feltes, Katrin List and Maximilian Bertamini, 2018, “More Refugees, More Offenders, More Crime? Critical Comments with Data from Germany“ in H. Kury, S. Redo (eds.), Refugees and Migrants in Law and Policy, Springer, pp. 599-624.

3. Liepos 13 d. priėmus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, sulaikytiems migrantams nėra užtikrinama teisė susitikti su Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis teisines konsultacijas.

EN

Applying for asylum is not a crime – for humane treatment of migrants

We, the undersigned members of Lithuanian civil society, are deeply concerned about the irregular migration management measures adopted by the Government of the Republic of Lithuania] and the attitude being shaped in our society and the media that demonises irregular migrants and justifies human rights violations. Increased migration to Lithuania undoubtedly  raises challenges and demands for developing a strategy and building an infrastructure for reception and integration, yet migration is not a crime and people seeking asylum are not a threat. It is an opportunity to create a more diverse, open, tolerant and richer Lithuania.

The actions taken by the Lithuanian government are in violation of human rights. We do not deny that the Belarusian regime is using migrants trying to reach the European Union in order to apply political pressure on Lithuania. However, the efforts of Belarusian authorities to divert the flow of irregular migration would not be successful if the countries of origin of the migrants (Iraq, Congo, Cameroon, Syria, Iran etc.) were politically and economically stable and safe enough to live a dignified life. Eurostat 2020 data shows that 43%, 85% and 59% of asylum applications submitted in the European Union by Iraqi, Syrian and Afghan citizens respectively are approved at first instance. After the Taliban takeover in Afghanistan, no Afghan citizens should be deported. The Government of Lithuania accuses the Belarusian regime of terrorism and has created a humanitarian corridor for Belarusians fleeing persecution, yet considers this country safe for migrants. The push-backs of migrants to Belarus practiced since early August are in breach of the non-refoulement principle of the international asylum law established by the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees (Art. 33) and the EU Charter of Fundamental Rights (Art. 19).

It is impossible to know who has the right to asylum and who does not  without considering individual asylum cases. Therefore, the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees requires that asylum seekers are not punished for crossing the border illegally until their status has been established (Art. 31). Increased numbers of migrants cannot justify amendments to the laws with the aim to restrict the fundamental human right to asylum. Last year, the Court of Justice of the EU ruled that Hungary had breached the EU law by drastically restricting access to asylum procedures with law changes in 2015 and 2017. Amendments to the Republic of Lithuania Law on the Legal Status of Aliens adopted on July 13th and August 10th also de facto heavily restrict asylum seekers’ access to asylum in our country and curtail their rights by mass detention. Lithuania’s unwillingness to assume its international obligations vis-a-vis several thousands of migrants is surprising, given how many of its residents have historically emigrated in search of asylum. At the end of the Second World War alone, 60,000 residents fled the Soviet regime in Lithuania, finding asylum in Western Europe, Americas and Australia.

Migration is an opportunity for both the individual and the society. To accept refugees is not only a legal and moral obligation – it is also an economic gain. Although it requires initial investment of public funds, the returns are almost double in five years (1) as refugees find employment or establish businesses and contribute to a more diverse and tolerant society enriched with new skills and innovative ideas. The fear of criminality associated with migrants is also unfounded. Data from Germany that had accepted more than one million asylum seekers in 2015-2016 shows that refugees do not commit crime more often than Germans, although they  themselves frequently suffer from hate crimes (2).

Seeking a sustainable solution, we demand that the Government of Lithuania and its state institutions:

1. To comply with the obligations laid down in the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, the Universal Declaration of Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, and  to ensure transparency;

2. To ensure security and the needs of children and other vulnerable migrant groups;

3. Not to depict irregular migrants as aggressors and Belarus as a country safe for them;

4. Not to push back asylum seekers to Belarus and to obligate border guards to inform asylum seekers where and how to apply for asylum and to provide opportunities to submit the application;

5. To take decisions on the detention of asylum seekers on an individual basis, upon assessment of necessity of this measure, and not to use mass detention;

6. To competently review asylum cases with regard to individual circumstances while providing legal aid, information and translation to asylum seekers in the process;

7. To improve living conditions in the migrants’ accommodation facilities, ensuring access to necessary medical aid, basic material conditions, information, social services and to ensure religious and other basic humanitarian needs;

8. To legally ensure access for independent organisations in order to provide assistance to asylum seekers and conduct monitoring of potential violations of their rights [3].

Petition’s signatories

NGO “Diversity Development Group”

Refugee Council of Lithuania

Lithuanian Centre for Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

May 1st Labour Union

Tolerant Youth Association

Arts Agency ARTSCAPE

Lithuanian Council of Muslims Religious Communities – Muftiate

NGO “Psichikos sveikatos perspektyvos”

Centre for Equality Advancement

National LGBT Rights Organisation LGL

Staff of the news portal “Gyvenimas per brangus”

Student movement “Šauksmas”

Student Representatives of Vilnius University “Without Labels”

Civil society initiative “Kaunas Pride”

Movement “DiEM25 Vilnius”

Demos Institute of Critical Thought

Movement “Fridays for Future”

Movement “Extinction Rebellion Lithuania”

Movement “Momentum”

Petition is also supported by

The Lithuanian Green Party

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

The Non-Governmental Organisation Information and Support Centre (NISC)

Association of Applied Anthropology “Anthropos”

Migrant Voice UK

Consortium of Migrants Assisting Organisations in the Czech Republic

Jarmo.net

Vilnius social club

(1) Meanwhile, strict immigration policy is expensive. See Martin Lemberg-Pedersen, 2019, “Security, Industry, and Migration in European Border Control“ in Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour, Lyubov Zhyznomirska (eds.), The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe, Routledge.

(2) Thomas Feltes, Katrin List and Maximilian Bertamini, 2018, “More Refugees, More Offenders, More Crime? Critical Comments with Data from Germany“ in H. Kury, S. Redo (eds.), Refugees and Migrants in Law and Policy, Springer, pp. 599-624.

(3) Since the adoption of amendments to the Law on the Legal Status of Aliens on July 13th, detained migrants are not ensured the right to meet with representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) or other non-governmental organisations that provide legal advice.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

 1. Olegas Lavreniukas

  Labai svarbu atšaukti visas ekonominės sankcijas Baltarusijai , nes jos smogia eiliniams baltarusiams , o Lukašenkai – prielaida siusti pabėgėlius. Hibridinį karą ekonominėmis sankcijomis pradėjo Lietuva po priverstinio lėktuvo nutupdymo. O pabėgėliai ir eiliniai baltarusiai tapo atpirkimo ožiais. Migrantų apgrėžimas – tai nusikaltimas !!!

 2. Eyada Hasan Allawi

  We immigrants are not terrorists, we are peaceful, and we in our countries live and do not know what tomorrow may be killed or kidnapped by terrorist Militias or other militias, and we are all threatened with death, some of which have been kidnapped and tortured by terrorist actors.

 3. Aveen

  I want my right

 4. Ali

  I want my right

 5. Sawsan

  I want my right to live

 6. Nawras alkubaisy

  Greetings, at the outset, we thank all the Lithuanian people and all governmental and non-governmental organizations and institutions for this initiative to support the oppressed. We ask the responsible party for the refugees to fulfill only one request, which is freedom for us and our children because our survival is in this state, which is detention, lack of health services and an inappropriate cold environment To live for us and our children because the caravans are bad and there are no services, as it caused us and our children a psychological state, and we, as refugees in Rukla, ask for integration with the Lithuanian people in the event that our asylum is accepted in your esteemed country because we are peaceful. We pose any danger to anyone. On the contrary, we are an economic wealth for the country that embraces us, and had it not been for the danger that we face in our countries, everyone would have returned to their country because of the suffering we are going through here, and you have all my thanks and respect.

 7. kasser

  Fredem

 8. Noor

  Human rights are rights that we all enjoy simply because we are human beings, and not granted to us by any State. These universal rights are inherent in all human beings, regardless of their nationality, gender, national or ethnic origin, colour, religion, language or other status. They are diverse and range from the most fundamental right, the right to life, to the rights that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health and freedom

 9. Sarah Mohamed Yasser

  نحن نؤمن بأن الحقوق الآتية من البديهيات؛ ان جميع البشر قد خُلِقوا متساوين، وأن خالقهم قد حباهم بحقوق معينة لا يمكن انتزاعها، من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة.We believe that the following rights are obvious; All human beings have created equal, and that their creatures have improved them with certain rights, which can not be grabbed, among these rights is the right to life, freedom and pursuit of happiness.

 10. Saadoun

  [ا: Human rights as the rights enjoyed by any human being, they are not based on ethnic, national or religious roots. They are universal rights, including all humans without distinction on the basis of language, religion, sex or sweat.
  [٦/‏١١ ١١:٣٥ م] خط ماما ليتوانيا: حقوقَ الإنسان بأنها الحقوق التي يتمتع بها أي إنسان بما هو إنسان وحسب، فهي حقوق لا تعتمد في أصلها على جذور إثنية أو قومية أو دينية. وهي حقوق عالمية الطابع، فهي تشمل كافة البشر دون تفرقة على أساس اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق.

 11. Saadoun jweed

  ا: Human rights as the rights enjoyed by any human being, they are not based on ethnic, national or religious roots. They are universal rights, including all humans without distinction on the basis of language, religion, sex or sweat.
  [٦/‏١١ ١١:٣٥ م] خط ماما ليتوانيا: حقوقَ الإنسان بأنها الحقوق التي يتمتع بها أي إنسان بما هو إنسان وحسب، فهي حقوق لا تعتمد في أصلها على جذور إثنية أو قومية أو دينية. وهي حقوق عالمية الطابع، فهي تشمل كافة البشر دون تفرقة على أساس اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق.

 12. Asala sadi

  Kalat

 13. Sarah Mohamed Yasser

  Human rights as the rights enjoyed by any human being, they are not based on ethnic, national or religious roots. They are universal rights, including all humans without distinction on the basis of language, religion, sex or sweat. حقوقَ الإنسان بأنها الحقوق التي يتمتع بها أي إنسان بما هو إنسان وحسب، فهي حقوق لا تعتمد في أصلها على جذور إثنية أو قومية أو دينية. وهي حقوق عالمية الطابع، فهي تشمل كافة البشر دون تفرقة على أساس اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق.

 14. yaser

  Thank you to Lithuania, I’m Syrian, I hope for help, I’m not

 15. wisam farkhi

  الحريه

 16. HAZHEEN NATHER SHAMO

  We won’t freedom

 17. Ameer hasan

  انقذونا من السجن

 18. Roshan Hazim Haji

  I have been in Lithuania for three months. I want your help. I want freedom. I want to get out of this prison. I am not a criminal

 19. Geržina

  Freedom

 20. Goda V.

  *

 21. Senturk Celik

  Human rights is universal

 22. Arns

  Ne su visais teiginiais sutinku. Pvz., visus leisti per sieną. Reikia ne visus, o pažeidžiamus asmenis pagal konvenciją, t.y. moterys ir vaikai turi būti praleidžiami (greičiausiai su šeimomis, jei tokios yra). Dar galima išskirti pabėgelius, kurie prašosi prieglobsčio ir kurie ne. Pirmieji turi gauti galimybę nebūti laikomi kaip dabar – turi turėti teisę „prasivaikščioti“, kad ir porai valandų per dieną ar kažką panašaus. Bet tie, kurie nesiprašo prieglobsčio, tie gali būti traktuojami kaip nusikalteliai (pagal BK 291 straipsnio 1 dalį, nes 2 dalis jiems netaikoma). Šiuo metu tik 1/3 pasiprašė prieglobsčio

 23. KISA - Action for Equality, Support, Antiracism

  Because EU should abide to human rights and International Law

 24. Karolis

  Come try our famous cold beetroot soup

 25. No

  To terrorists

 26. Idriss

  Nous demandons la liberté de circulation au moins au gouvernement Lithuanien car nous sommes détenus comme des prisonniers.

 27. Arnoldas

  Būtent Lietuva turi garbingai elgtis su prieglobsčio prašytojais. Mes neturim būti Baltarusija ir rodyti pasauliui kad pas mus bus gerbiami visi, net ir tie, kurie nori būti pas mus neteisėtais būdais.

 28. Saladeen Bumbaleem

  Yes, I want live in Germany, yes yes, I call my friend Al-Baghdadi, yes, he say Germany good location for قنبلة

 29. Vuk Vukotic

  Kad Lietuva netaptų Vengrija

 30. Edita

  Už žmogiškumą.
  Mus spibūdina tai, kiek gebame duoti ir padėti tiems, kurie yra pažeidžiamiausi. /Janathan Sacks/

 31. Ieva Budraitė

  Privalome apsibrėžti konkrečius migracijos valdymo mechanizmus, o žmogaus teisių užtikrinimą paversti kertiniu šios sistemos akmeniu.

 32. Karolis Vyšniauskas

  Kaip žurnalistas, aš palaikau šią peticiją už visų žmonių teisę į tokią pačią gerovę.

 33. Rūta

  Every human being has a right to live in a safe environment. Let’s not take this away from people who are running away from oppression and war.

 34. Ludovik

  Il faut respecter les droits humains

 35. Don Tan

  Help us please, we are not criminals, we want freedom, release the immigrants😔😭

 36. Don Tan

  ساعدونا من فضلكم نحن لسنا مجرمين لقد قدمنا طلب اللجوء ولازالو يحتجزونا نطالب بطلاق سراحنا ساعدونا رجاء لقد اصبح لدي مرض نفسي اريد الحرية انا لست مجرم

 37. Ali Abd

  Help pleas😔

 38. Ali ABDLRHMAN

  help us 💔🙏

 39. Olivier

  Aidez nous.

 40. Muhanad

  Help us💔

 41. Ahmed jumaa

  Help us 😭

 42. Waqar yahya

  Help us 😞😞😞

 43. Karrar

  Help us please .

 44. محمد

  I am a fugitive from wars and death and I want a normal life to continue my studies and continue my life I need freedom and help

 45. To All Afgan and Irak migrants in LT

  Ask your country for help!

 46. Mohaned

  انا محتجز في ليتوانيا في كمب رودنينكاي منذ 40 يوم

 47. مهند قاسم

  انا محتجز في ليتوانيا في كمب رودنينكاي منذ 40 يوم نرجو من جميع المؤسسات الانسانية وغيرها لمساعدتنا فأن احتجازنا جريمة بحق الانسانية
  I have been detained in Lithuania at Camp Rudninkai for 40 days. We ask all humanitarian institutions and others to help us, because our detention is a crime against humanity.

 48. Austėja Vakarinaitė

  Komentarų neturiu.

 49. To All Afgan and Irak migrants in LT

  Call your government embassy and ask to help you, to get you home and have your freedom! For freedom you must fight, you must fight your country and family and not to run away looking for free money. Now you are criminals here because breached our law by passing our borders illegally. You all must be punished! Share the pictures with your country how you are kept here, so all of you should know, that no one is waiting for you here in Europe.

 50. iwhtue ysisd

  hso

 51. Job Junior

  Prenez l’exemple des pays comme les USA,la France,l’Allemagne et autres où les migrants et particulièrement ceux d’origine africaine ont toujours été grandement impliqués dans le développement. Un migrant est une main d’œuvre,une idée,une culture, une opportunité,un talent,un rêve… Nous sommes tous <> et appelé à vivre ensemble.

 52. Ahmad khan

  Help Afghan migrants please we are in very bad situations…I am in rudninkai camp all Afghan migrants 25 persons we need asylum help us please

 53. Muhannad Nazim

  😭😭

 54. Biwar ahmed

  We live in hell

 55. Émilia

  Šie žmonių garsai, kiekvienam reikia laisvės

 56. Haron

  Help us please

 57. Mustafa

  We need freedom help us

 58. Ali

  We need freedom

 59. Haron

  Haron salman albdery

 60. Ali

  Khait

 61. Abdula ali

  We need freedom

 62. Abdullah ali

  We need freedom

 63. aušra

  tikrai prieglobscio prasymas nera nusikaltimas, manau, o zmoniou visur visokiu yra…