english

Hiršas Kalmanavičius

(g. 1887 m. Alytuje, tikslios žūties aplinkybės nežinomos).

Hiršas Kalmanavičius gimė 1887 m. Alytuje ir mokėsi žydų pradinėje mokykloje. Vėliau išvyko į Vilnių tęsti mokslų mokykloje „Tikybos mokslams tyrinėti“, kurioje baigė 4 skyrius. Šioje mokykloje buvo mokoma specialiųjų tikybinių ir bendrųjų mokslo dalykų, kurie atitiko 4 gimnazijos klases.

1910 m. Hiršas Vilniuje įgijo mokytojo laipsnį. Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915 m., jis, kaip ir dauguma pasienio gubernijų žydų, caro įsakymu buvo deportuotas į Rusijos gilumą. Ten, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, Lukomlio mieste tęsė mokytojo karjerą ir vadovavo vietos žydų pradinei mokyklai. Karo laikotarpiu kurį laiką gyveno Pinske (Baltarusija), Lomžoje (Lenkija), kur ir toliau neapleido savo profesijos ir dirbo Lomžos žydų gimnazijoje bei 1918-1921 m. dėstė bendruosius dalykus.

1921 metais Hiršas Kalmanavičius grįžo į Alytų, tais pačiais metais, rugsėjo 30 d., jam buvo išduotas Lietuvos respublikos pasas. Nuo pat grįžimo iki 1940 m. Hiršas dirbo Alytaus žydų vidurinėje mokykloje. Vėliau ši mokykla pavadinta Alytaus žydų privatine progimnazija. Jo dėstomi dalykai buvo geografija, istorija, hebrajų kalba ir tikyba (žydų). Mokykla keletą kartų keitė savo adresą, ne visi jie žinomi, tačiau kai 1922 m. Hiršas Kalmanavičius pradėjo joje mokytojauti, mokykla buvo įsikūrusi Užuolankos g. 22 (dabar Užuolankos g. 30).

Hiršas Kalmanavičius buvo vedęs, su žmona Dora turėjo sūnų Jokūbą. Jie visi nužudyti Holokausto metu, 1941-aisiais metais. Šeimos gyvenamasis adresas nežinomas.

1941 m. Naciams užėmus Alytų, nukentėjo beveik be išimties visi miesto žydai, tarp jų – ir Hiršas Kalmanavičius. Dėl archyvinių dokumentų trūkumo neįmanoma atkurti paskutinių H. Kalmanavičiaus gyvenimo dienų, tačiau žinant kad, karo pabaigos sulaukė apie 4-5 proc. Lietuvos žydų, galima teigti, kad Hiršas Kalmanavičius buvo nužudytas kartu su visa miestelio bendruomene.

Tokį H. Kalmanavičaus likimą patvirtina ir jo sesers Blumos Mintzer paliktas liudijimas Šoa aukų vardų pagrindinėje duomenų bazėje Izraelyje esančiame Jad Vašem Holokausto muziejuje ir tyrimų centre.

Atminimo akmuo Hiršui Kalmanavičiui įrengtas Užuolankos g. 30, kur jis dirbo mokytoju Alytaus žydų vidurinėje mokykloje. 

Atminimo akmuo Hiršui Kalmanavičiui įdėtas giminaičių, Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos ir Putinų gimnazijos moksleivių, mokytojų Meilės Platūkienės, Vilijos Baguckienės ir Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva.